ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި އާމާލް ކްލޫނީ ހަމަޖެއްސި މައްސަލަ އޭސީސީއަށް!

ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންގެ ދިފާއުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާާތުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްއަށް ހުށައެޅި މައްސަލައިގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ވަކާލާތުކުރުމަށްޓަކައި މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލު އާމާލް ކްލޫނީ އައްޔަންކުރި މައްސަލަ، އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އޭސީސީއަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ.އޭސީސީގެ ރައީސް މަރިޔަމް ޝިއުނ...

0 6 minutes ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU