ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

ގައުމު ހިންގަން ނޭނގުމުން ހުރިހާ ކަމެއް ކޮވިޑް-19 އަށް މަތިކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓަޖީ: ޑރ.މުއިއްޒު

- 1 month ago 4 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ގައުމު ހިންގަން ނޭނގުމުން ހުރިހާ ކަމެއް ކޮވިޑް-19 އަށް މަތިކުރުމަކީ މިސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓަޖީކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެބޭފުޅާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ޑރ.މުއިއްޒު ވަނީ ގައުމު ހިންގަން ނޭނގުމުން ހުރިހާ ކަމެއް ކޮވިޑް-19 އަށް މަތިކުރުމަށްފަހު ރެކުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓަޖީތޯ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ. އަދި އެހެން ގައުމުތަކަށްވެސް އެ ބަލި އައިސް އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ގައުމުތަކުން ރަނގަޅު މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ރިކަވަރީ ސްޓޭޖަށް ގޮސް ރީބިލްޑިންގ ސްޓޭޖް ފަށައިގެންފައިވާ ކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ބަހަނާއެއް ނުދައްކާ. ލީޑާރޝިޕް ދެއްކީ"، ޑރ.މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފޮޓޯ: ވަން އޮންލައިން

0%

0%

100%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
4 ކޮމެންޓް

މާރަނގަޅަށް ހިންގިގެންދޯ ބޮލާފޮށާއެޅުނީ ކަލޭމެން.

ކަޑުކޮހުންނާގައުމު ހިންގަން ހަވާލު ވިީމަަާވާނީީމިހެން ދެންލަލަލާ

ހަބަރު