ADS BY VATHIYARA

ގައުމު ވިއްކާލިކަމަށްބުނެ އިދިކޮޅުން އަންނަނީ ދޮގުހަދަމުން: ރައީސް ނަޝީދު

- 1 month ago 2 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖެ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް "ވިއްކާލި" ކަމަށްބުނެ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދަނީ ދޮގު ތުހުމަތެއްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY MUSCMV

އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ޗައިނާއާއި އެކު ހިންގި މުއާމަލާތްތަކުގެ ސަބަބުން ދަރަނީގެ ދަންތުރައިގައި ޖެހިފައިވާކަން ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށް ބުނެދޭން ފަސްޖެހުމުގެ ސަބަބުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ކަންތައްތައް އޮޅުވާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ގައުމު ވިއްކާލިކަމަށް ބުނެ ދޮގު ތުހުމަތުތަކެއް ކުރަމުންދާކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޔާމީން ހިންގެވި މުއާމަލާތްތަކުގެ ސަބަބުން ޗައިނާގެ ދަރަނީގެ ދަންތުރައިގައި ދިވެހިރާއްޖެ ޖެހިފައިވާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ތަކުރާރުކުރައްވާފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން އަޅަމުންދާ ޕޮލިސް ޓްރޭނިންގ އެކެޑަމީ، އިންޑިއާގެ ސިފައިންގެ މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދީފައިވާކަމަށްބުނެ އިދިކޮޅުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.

ނަމަވެސް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވަނީ އެއްވެސް ގައުމެއްގެ މިލިޓަރީއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭސްއެއް ގާއިމްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

2 ކޮމެންޓް

ހަބަރު