ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

"މިއަދު ފެނިގެން މިދިޔައީ ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް އެމް.ޑީ.އެންގެ އެޖެންޑާގެ ދަށުން އެޅިގެން ދިޔަ ފިޔަވަޅެއް"

- 3 days ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

އިސްލާމްދީނާއި މާތް ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ ދިފާޢުގައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް އެމް.ޑީ.އެން ޖަމާޢަތާ ދެކޮޅަށް ތެދުވެވަޑައިގެންނެވި ރ. ހުޅުދުއްފާރު ކޯޓްގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ޢަލީ މުސްޠަފާއަށް އަދަބު ދިނުމުން އޭނާގެ ދިފާޢުގައި ރަށްޔިތުންގެ އިއްތިހާދުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ރައްޔިތުންގެ އިއްތިހާދުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވަނީ އެ އިއްތިހާދުން މިރޭ ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައެވެ.

"މިއަދު ފެނިގެން މިދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް އެމް.ޑީ.އެންގެ އެޖެންޑާގެ ދަށުން އެޅިގެން ދިޔަ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށާއި އަދި އެމް.ޑީ.އެން ނަމެއްގައި އުވާލެވުނެއް ކަމަކު އޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުން ލަސްވަމުންދާ ދިއުމުގެ ސަބަބުން ނިކުތް ޢުދުވާނީ ނުފޫޒެއް ކަމުގައި ބުއްދިއެއް ހުރި ކޮންމެ މުސްލިމަކަށް ހާމަވެގެންދިޔަ މަންޒަރެ" ރައްޔިތުންގެ އިއްތިހާދުގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

"މީގެ ބޭނުމަކީ ލާދީނީ އެމް.ޑީ.އެން ޖަމާޢަތާ ދެކޮޅަށް ހިންގޭ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުވައި ސިޔާސީ މަދު ފަރުދުންތަކެއްގެ ބާރުގައި ޖޭ.އެސް.ސީ މެދުވެރިކޮށް ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާއެއްކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ސިފަކުރަމެވެ. އެހެން މިދަންނަވަން ޖެހުނީ، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ޤައުމެއްކަމަށްވެފައި، އިސްލާމްދީނަށާއި ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަކީ ދީނީގޮތުންނާއި ޤާނޫނީ ގޮތުން މަނާ ކަމެއްކަމަށްވާއިރު، ޤާނޫނު ނެގެހެއްޓުމަށް ބާރުއަޅައި އިސްލާމްދީނާއި މާތް ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ ދިފާޢުގައި އަމާންކަމާއި ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު ތެދުވި މީހާއަށް އަދަބު ދީފައި، ޖަރީމާ ހިންގިތާ އަހަރުވެގެން ދިޔައިރުވެސް އެޖަރީމާ ހިންގި މުޖުރިމުންނާ މެދު ހަމަ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި، މިނިވަންކަންމަތީ ދޫކޮށްލާފައި ތިބީތީއެވެ" އިތުރަށް ބަޔާނުގައި ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

މިރޭ ރައްޔިތުންގެ އިއްތިހާދުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގައި އެމް.ޑީ.އެން ގެ ނުފޫޒު ގަދަކުރުމަށްޓަކައި އިސްލާމް ދީނުގެ ޙައްދު ގާއިމު ކުރަން ޒަމާނުއްސުރެ ޙުކުމް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީއަކަށް އެޖަމްޢިއްޔާއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އަންހެނަކު އައްޔަން ކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ފަހުބަސް ބުނާ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް އެޖަމްޢިއްޔާގެ ފައުންޑާ މެމްބަރެއްކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އަންހެނަކު އައްޔަން ކުރުމުން މިކަންތައްތަށް ޝައްކެ ނެތް މިންވަރަށް ޔަގީންވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

"މިކަމުން ޖޭ.އެސް.ސީ އަށް ލާދީނީ ސީޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށްޓަކައި ހިންގެމުންދާ ނުރައްކާތެރި އެޖެންޑާގެ ޙައްސާސްކަމުގެ މިންވަރުގެ ބޮޑުކަން ހާމަވެއެވެ. އަދި އެމް.ޑީ.އެން ހިންގި ޖަރީމާގެ މައްސަލަ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާއަށް ހުށައެޅޭ ހިނދު ޤާނޫނާ އެއްގޮތް ޢަދުލުވެރި އިންސާފުވެރި ޙުކުމެއް ކުރުމަށް އެއްވެސް ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭނެކަމުގެ ބިރުވެރިކަން އިންތިހާއަށް ވެރިވެއްޖެ" ރައްޔިތުންގެ އިއްތިހާދުގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި އިއްތިހާދުން ވަނީ ޖޭއެސްސީގައި ތިބި އެމްޑީއެން އާ ގާތް މީހުން ވަކިކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ގޮވާލައްވަފައެވެ.

"އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ އިއްތިޙާދުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިގޮވާލަނީ ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ ބަހަނާގައި ޖޭ.އެސް.ސީ މެދުވެރިކޮށް އެމް.ޑީ.އެން ޖަމާޢަތުގެ އެޖެންޑާ ތަންފީޛުކޮށް އޭގެ ޙިމާޔަތުގައި މިހިންގޭ މަކަރުވެރި ޙީލަތްތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޖޭ.އެސް.ސީ ގައި ތިބި އެމް.ޑީ.އެން އާ ގާތް މީހުން މިހާރުން މިހާރަށް ވަކިކޮށް އެ މުއައްސަސާ ޠޯހިރުކުރުމަށް" ރައްޔިތުންގެ އިއްތިހާދުން ގޮވާލާފައިވެއެވެ.


50%

0%

50%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު