ADS BY VATHIYARA

ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ތަކެތީގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓީ ފުރިހަމައަށްކަމަށް އޮޑިޓް ޓީމުން ބުނި: ހިސާން

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ތަކެތީގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓީ ފުރިހަމައަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޓީމުން ބުނިކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ހިސާން ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY MUSCMV

ހިސާން މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ތަކެތި ރައްކާކޮށްފައިވަނީ އެންޑީއެމްއޭގެ ގުދަން، އެތަނުގެ ފަހަތުގެ ސަރަހައްދެއްގައި، ކަލާފާނު ސްކޫލްގެ ހޯލް، ގަލޮޅު މަދަރުސާގެ ހޯލް އަދި ދެ ކްލާސްރޫމާއި އަދި މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ކްރިކެޓް ހޯލްގައިކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

ހިސާން ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ފުރަބަންދުގެ ހާލަތާއި އަދި އެހެން ހާލަތްތަކުގައިވެސް އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ތަކެތި އެއާޕޯޓަށް ގޮސް ކްލިއަރކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 އޮޕަރޭޝަންގެ ލޮޖިސްޓިކް ސަޕޯރޓް ޓީމާއި އެކުގައި ކަމަށެވެ. އަދި މިތަކެތި ގުދަން ކުރަނީ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަވުމުން ކަމަށާއި، އެތަކެތި ބަހައްޓާފައިވާގޮތް އޮޑިޓްކުރަމުންދިޔަ ޓީމަށްވެސް ދައްކަވާފައިވާނެކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހިސާން ވަނީ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނުތަކެތި ތަފާތު އިދާރާތަކަށް ބަހަމުންދިޔަ އިރު، އެތަންތަނަށް ވަކިން ސިޓީ ފޮނުވައިގެން އެތަކެތި ލިބުނުތޯ ކަށަވަރުކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. މިކަމުގެ ތަފްސީލްތައްވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފިހާއި ހިއްސާކޮށްފައިވާނެކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެބޭފުޅާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އޮޑިޓް ޓީމާއެކުގައި ބޭއްވި އެގްޒިޓް ބައްދަލުވުމުގައި އެޓީމުންވެސް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ތަކެތީގެ ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ބަލަހައްޓާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިކަމަށެވެ. އަދި އެތަކެތި ގުދަނަށް ވެއްދުމަށްފަހު ފޮށިތަކުގެ ބޭރުގައި ނަންބަރު ޖަހައި، ފޮށިތައް ކަނޑައިގެން އެތެރޭގައިވާ ތަކެތީގެ އަދަދު ގުނައިވެސް ހެދިކަމަށެވެ. މިކަންވެސް އޮޑިޓް އޮފީހަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް ހިސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު