ADS BY VATHIYARA

ބިން ހިއްކުމުގެ ބަދަލުގައި މޫދު ކޮޓަރި އަޅައިގެން ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންސެޕްޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފިން: އަސްލަމް

- 2 weeks ago 1 - އައިޝަތު އަހުމަދު

މޫދު ކޮޓަރި އަޅައިގެން ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންސެޕްޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY MUSCMV

އެބޭފުޅާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ބިމަކީ މަދުވެފައިވާ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، މިހާތަނަށް ރަށްރަށުގެ ބިންތައް ތަރައްގީކުރެވިފައިވަނީ މާބޮޑު ތަސައްވުރެއް އޮވެގެން ނޫންކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން މީހުން ތޮއްޖެހި، ބިމުގެ ބޭނުން އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މޫދު ކޮަޓަރި އަޅައިގެން މީހުން އުޅުމުގެ ކޮންސެޕްޓެއް ރަށެއްގައި ހަދާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއީ އެންމެ ފުރިހަމަ ކޮންސެޕްޓް ނޫންކަމަށެވެ. އަދި ބިންހިއްކައިގެން އުފެދޭ ބިމުގެ އަގާއި އޯވަވޯޓާގައި ދިރިއުޅުމުގެ އަގު މިނެކިރައި، އަގުގެ ތަފާތަށް ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން މީތި ކޮންޕެއަރ ކުރަން މިޖެހެނީ ބިން ހިއްކާފައި އެ ލިބޭ ޑްރައި ލޭންޑްގެ ވެލިއުއާ އަޅުގަނޑުމެން މިދެންނެވި ގޮތަށް އޯވަ ވޯޓާގައި ލިވް ކުރަން އެ ދާ އަގާއި އަކަފޫޓަކަށް ދާ އަގާއި މި ދޭތީގެ ހުރި އަގުގެ ތަފާތުން އަޅުގަނޑުމެން މިނާފައި ކޮންގޮތަކަށްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ދާންވީ އޭގެ މިކްސްޗާއެއް އޮންނަންވީ ކިހިނެއްތޯ"، މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

100%

0%

1 ކޮމެންޓް

ތިޔަގޮތަށް ގެދޮރުއެޅީމާ ގެސޓުންނަށް ރަނގަޅުވާނެ ރާއްޖޭގައި ގެދހޮރު އެޅިދާނެ. ޢާއްމުދިރިއުޅުމުގައި ތިޔަކަމެއް ނުކުރެވޭނެ .

ހަބަރު