ADS BY PIZZA KITCHEN

އާރޑީސީގެ މޫސަގެ އަމާޒު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދާފައިވާ މާލެ ރިންގް ރޯޑް އަލުން ހެދުމަށް!

- 1 month ago 8 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި މާލޭގެ މަގުތައް ތަރައްޤީކުރިއިރު، ތާރުއަޅާފައިވާ މަގުތަކުގެ ތާރުގަނޑު ކަނޑައިގެން އަލުން އަލުން ހަދަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރޮޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޑިރެކްޓަރ މޫސާ އަލިމަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ސަންގު ޓީވީގެ "ހަބަރަށްފަހު" ޕްރޮގްރާމގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން މޫސާ އަލިމަނިކް ވިދާޅުވީ، ތާތުމަގުތަކުގައި އަޅާފައިހުރު ތާރުތައް ކަނަޑައިގެން އަލުން މަގުތައް މަރާމާތުކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.އަދި އެއްވެސް ޕްލޭނެއްނެތި ކޮށްފައި ހުރި ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި، އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ، ތާރުގަނޑު ކަނަޑައިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން އަލުން ހޮޅިލައިން އަޅަން މިހާރު ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އެއްވެސް ޕްލޭނެއްނެތި ކަމެއް ކުރަން ކަންކޮށްފައި އެހުރީ. އެހެންވީމާ ތާރުތައް ކަނޑައިގެން އަލުން ހޮޅި ލައިން އަޅައި އެހުރިހާ ކަމެއްކުރަން ޖެހިފައި މިއޮތީ." އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މޫސާ އަލިމަނިކު ވިދާޅުވީ، މުޢިއްޒު ހަތް އަހަރު ދުވަހު ވަޒީރުކަމުގައި ހުންނަވައިގެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ނަތީޖާއެއް ނެރެނުދެވުނު ކަމުގައެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY COCA COLA
8 ކޮމެންޓް

މީ ކޮންތާކުން ނެރެފަ ހުރި މޮޔައެއް؟

ފޮޑިމޫކޭ. ރިންގް ރޯޑް އޮތީ ޒަނާނީ ފެންވަރަށް ހަދާފަ. އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭނެ ކަނެއް ނޯންނާނެ.

ދުފާ އެއްޗިއްސޭ ކިޔާބަލަ. ކިހާ ބޮޑު ބަޖިޔާއެއް ދެންމީ ތަނެއް ދޮރެއް ދޮރާޓެއް ނޭނގޭ މީހުން ތަންތަނަށް ލައިގެން.

ހުސް ރޮދިން. މޫކޭ ކަލޭގެ ލާރިތަ ގޮތް ގޮތައް ތަޅާ ބުރުވަން ތިއުޅެނީ. 2 އަހަރުން މަގެއް ހެދިގެން ފެންވަރު އޮޅިގެނޭ ތިއުޅެނީ

ކިހާ ދެރަ ކަމެއް ، ދައުލަތު ގެ ލާރި އިސްރާފު ކުރުން ނޫން ކަމެއްނެތީތަ ހަމަ؟

ތާރުނާޅާއޮތް މަގެއްގަ ތާރު އެޅޭތޯ ބެލިއްޔާ މާތާހިރުވާނެ ރަންކޮޅާ!

ހަބަރު