ADS BY PIZZA KITCHEN

ދަރީންނަށްޓަކައި ކޮށްދެވިދާނެ ބައެއް ދުޢާ!

- 3 months ago 0 - އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން

ދަރީން ރަނގަޅު ހެޔޮގޮތުގައި ބޮޑުވުމަކީ ކޮންމެ މަންމައަކާއި ބައްޕައަކުވެސް ދެކޭނެ އެންމެ ފޮނި އެއް އުއްމީދެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ތަފާތު އެކި ނުބައި ފިތުނަތައް ފާޅުވެފައިވާ މިފަދަ ޒަމާނެއްގައެވެ. ދަރީންނަކީ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ، ޞާލިޙު ހެޔޮ ރަނގަޅު ދަރީންކަމުގައި ހެދުމަށް މައިންބަފައިން ތަފާތު އެތައް ބުރަމަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހެއެވެ. އެދަރީންގެ ދުނިޔަވީ ޙަޔާތާއި އުޚްރަވީ ޙަޔާތް ބާއްޖަވެރިކުރުވާނެ ތަރުބިއްޔަތުތަކުން ތަރުބިއްޔަތުކުރަންޖެހެއެވެ. އެފަދަ ތަރުބިއްޔަތުތައް ކުރެވޭނެ އެންމެހާ ސަބަބުތަކެއްގައި ހިފުމަކީ މައިންބަފައިން ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.

ADS BY SIM SIM MOBILE

ދަރީން ހެޔޮ ރަނގަޅުގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބާރުގަދަ އެއް ސަބަބަކީ ދުޢާއެވެ. މައިންބަފައިން ދަރީންނަށް ކޮށްދޭ ހެޔޮ ދުޢާއެވެ. މައިންބަފައިން ދަރީންނަށް ކުރާ ދުޢާއަކީ އިޖާބަވުން އަވަސްވެގެންވާ ދުޢާއެކެވެ. ނަބީބޭކަލުން އެ ސަބަބެއްގައި ހިއްޕަވާފައިވާ ސަބަބެކެވެ.

ދަރީން ހެޔޮގޮތުގައި ލެއްވުން އެދި ކުރެވިދާނެ އެއް ދުޢާއަކީ ދެމަފިރިން އެއްދާންކުރާއިރު މި ދުޢާކިޔުމެވެ. "بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا" މާނައީ: "ﷲގެ އިސްމުފުޅުން ފަށަމެވެ. އޭ ﷲ! ޝައިޠާނާ އަޅަމެންނާ ދުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އަދި އިބަ ﷲ އަޅަމެންނަށް ދެއްވަވާ (ދަރީންނާވެސް) ޝައިޠާނާ ދުރުކުރައްވާނދޭވެ!" މި ދުޢާގެ ސަބަބުން ޝައިޠާނުންނާއި އެބައިމީހުންގެ އަޢުވާނުންގެ ދުއްތުރާތަކުން ދަރީން ސަލާމަތްވާނެއެވެ.

އަނެއް ދުޢާއަކީ؛ ދަރީންދެއްވުމަށާއި ޞާލިޙު ދަރިފަސްކޮޅެއް ދެއްވުން އެދި ޒަކަރިއްޔާ عَلَيهِ السَّلام ކުރައްވާފައިވާ ދުޢާއެވެ. އެ ދުޢާއަކީ ((رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ)) (آل عمران: 38) މާނައީ: "އަޅުގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން، ހެޔޮލަފާ ރަނގަޅު ދަރިފަސްކޮޅެއް މިއަޅާއަށް ދެއްވާނދޭވެ! ހަމަކަށަވަރުން، އިބަރަސްކަލާނގެއީ، ގިނަގިނައިން ދުޢާ އައްސަވާވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ." އަދި ނަމާދު ޤާއިމުކުރާ ދަރީންތަކެއް ދެއްވުމަށް އެދި އިބްރާހީމް عَلَيهِ السَّلام ކުރައްވާފައިވާ ދުޢާއަކީ މުހިއްމު ދުޢާއެކެވެ. ނަމާދު ޤާއިމުކުރުމަކީ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަމުގެ މައި ދޮރެކެވެ. މި ދުޢާއަކީ ((رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ)) (إبراهيم: 40) މާނައީ: "އަޅުގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! އަޅާއީ، ނަމާދު ޤާއިމުކޮށްއުޅޭ މީހެއްކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ! އަދި އަޅާގެ ދަރީންކުރެންވެސް މެއެވެ. އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! އަދި އަޅުގެ ދުޢާ ޤަބޫލުކުރައްވާނދޭވެ!" އަދި އެ ދަރިންނަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް މައިންބަފައިންގެ ލޯތަކަށްވާ ފިނިކަމެއްކަމުގައި ލެއްވުމަށް އެދި ކުރުމަށް އަންނަނިވި ދުޢާ އައިސްފައިވެއެވެ. ((رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا)) (الفرقان: 74) މާނައީ: "އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންގެ އަނބިން (ނުވަތަ ފިރިން) ގެ ކިބައިންނާއި، އަޅަމެންގެ ދަރީންގެ ކިބައިން، ލޮލަށް ފިނިކަން ލިބުމެއް އަޅަމެންނަށް ދެއްވާނދޭވެ! އަދި ތަޤްވާވެރިންނަށް އިމާމުންކަމުގައި އަޅަމެން ލައްވާނދޭވެ!"

ލޮބުވެތި މައިންބަފައިންނޭވެ! މި ދުޢާތަކަކީ އަބަދުވެސް އެދުޢާތަކެއް ކުރުން މަތީގައި ދެމިތިބެންޖެހޭ ދުޢާތަކެކެވެ. ތިޔަ މައިންބަފައިންގެ ހެޔޮ ދުޢާއަށް ދަރީން ވަނީ ބޭނުންޖެހިފައެވެ. އެއީ ދަރީންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައެވެ. އެ ދަރީން މަގުގެއްލުމުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައެވެ. ތިޔަ މައިންބަފައިން ދަރީންނާމެދު ކުރަމުން އަންނަ ފޮނި އުއްމީދުތައް ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައެވެ. ނިޢުމަތުގެ މަތިވެރި ސުވަރުގޭގައި އެ ދަރީންނާއެކުގައި ވުމަށްޓަކައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު