ADS BY PIZZA KITCHEN

ކޯވިޑް ފެސިލިޓީތަކަށް ދިނީ ފާރޮއްޓާއި ކަޅުސައި: ޝުޖާއު

- 1 month ago 1 - ހަނާން ހުސައިން

ކޯވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ތިން ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރިއިރު، ފެސިލިޓީތަކަށް ދިނީ ފާރޮއްޓާއި ކަޅުސައި ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނާއިބު ރައީސް އިބްރާހީމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY EHEE

އޭނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށިފަހުން އަހަރެއް ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރު ރައްޔިތުންގެ މޫނުމަތީގައި އަޅާފައިވާ މާސްކުވެސް ނެގޭވަރު ނުވާ ކަމަށެވެ.

"ރައްޔިތުން ހަނާވެ ނިމިއްޖެ! ވިޔަފާރިތައް ބަނގުރޫޓުވެއްޖެ! މިއީ ވެރިކަމެއްތަ؟" ޝުޖާއުގެ ޓްވީޓުގައި ސުވާލު އުފެއްދެވިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބު ދައްކާގޮތުން ފެބްރުއަރީ 25 ގެ ނިޔަލަށް ކޮވިޑާ ގުޅުންހުރި ޞިއްޙީ އަދި އިޖުތިމާއީ ކަންކަމަށް 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އިޤުތިޞާދީ ކަންކަމަށް އެ މުއްދަތުގައި  1.54 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހޭދަކޮށްފައެވެ.

މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްފައިވަނީ ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އަށެވެ. އެއީ 8.6 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޝުޖާއު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަކަށް ނުދާހެން، އެހެން ނޫންނަމަ މިކަހަލަ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ނުދައްކާނެ

ހަބަރު