ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ފުލެޓު ލިބުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނުވަތަ ބިމެއް އޮތް 200 މީހުން އެބަތިބި: އަސްލަމް

- 1 month ago 7 - ހަނާން ހުސައިން

ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފުލެޓު ލިބުނު ދާއިމީ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި، ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބިފައިވާ 200އެއްހާ މީހުން އެބަތިބި ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

އަސްލަމް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖެ ޓީވީއިން ގެނެސްދޭ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

ހިޔާ ފުލެޓު ލިބުނު މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓަށް ބަދަލު އައުމަކީ ގާތްކަމެއް ކަމަށް އިއްޔެ ސަރުކާރުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެެ. ލިސްޓަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެ ބައެއް ސަބަބުތައް ހިއްސާ ކުރައްވައި، މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، ފުލެޓު ކޮމިޓީން ނެރުނު ދާއިމީ ލިސްޓުގައި ފުލެޓު ޙައްޤު ކަމަށް އެބޭފުޅުންނަށް ފެންނަ ފަރާތްތަކެއް ހިމަނައި، ފްލޭނިން މިނިސްޓްރީއަށް އަށް ކަމެއް ކުރުމަށް އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި، ކޮންޓްރެކްޓެއް މީހަކާއިއެކު ހަދާއިރު، ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން، އެމީހަކަށް ތަނެއް ލިބިފައި ހުރިތޯ ޔަގީން ކުރުން ފަދަ ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި، ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ ރެކޯޑްތައް ބަލައި، ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނުވަތަ ބިންކޮޅެއް ވިޔަސް، ލިބިފައި ހުރި މީހުންނަށް ސިޓީ ފޮނުވައި، އެކަންކަން އިތުރަށް ސާފު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

"ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުއްޖަކު، އޭނަ ބަލާ ކަމަށް އެެބުނާ މީހާ އަކީ، ބައެއް ފަހަރު އެބަހުރި މަންމައާއި ބައްޕަވެސް ވަކިން ފޯމުލާފައި، ތިމަންނައޭ ބަލަނީ ކިޔާފައި. މިކަހަލަ ކަންކަން ޔަގީން ކުރަން ޖެހޭ." އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެެވެ.

44%

0%

55%

ADS BY COCA COLA
7 ކޮމެންޓް

އަސްލަމްގެވެސް މާތޮޑާގައެބައޮތެއްނު. ރަށަށް ދާންވީނު. މާލެ ބޭފުޅަކާއިނދެވުނީމާ އަނގައަރުވަނީ

އަސްލަމް ތިޔަ ކެޓެގެރީ އުވާލާފަ ނިކަމެތި ދަތި އުދަގޫކޮށް ދެމަފިރިންގެ އުފަލުން މަހުރޫމުވެފަތިބި މީހުން ހޯދާފަ އެމީހުންނަށް ތިކޮތަރު ކޮށިދޭންވީނޫންތޯ ސީވިލްސާވިސް ކިޔާފަ މީހުނާއިނުއިދެ ތިބި އެތެއްބަޔަކައް އެހެރީފުލެޓްލިބިފަ މިޔަކީއިންސާފެއްނޫން އަދި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިޔެއްނެތް އެތެއްބަޔަކަށް އެހެރީފުލެޓް ދީފަ މިޔަކީއިނއިސާފެއްނޫން އެހެންމީހުންގެ18ނުފުރޭ ދަރިޔެއް ނެތީމަ ޕްއިންޓް ދިނީ 0000000 މިޔަކީއިންސާފެއްނޫން

އަސްލަމް 200 މީހުނެއްނޫނޭ ތިޔަލިޝްޓުގައި ތިބީ ގެދޮރުހުރި ބިންތިބި އަދި ދިގުމުއްދަތައް އިމާރާއް ކޮއްފަ ތިބިމީހުން މަހުޖަނުން އަދި އަނބިހާ ފުލެޓް ލިބިފަހުރެ ފިރިމީހާއް މިފަހަރުލިބުން މިތިބީބޮޑުތިމައްސަ ވަރައް ނިކަމެތި ދަތިހާލުގައި އެތެއްބަޔަކު ތިއްބާ ތިޔަމީހުންނަށް ފުލެޓް ދިނުމަކީ އިންސާފެއްނޫން ޑރ ތިމީހުން އެމްމެ ކުލިނިކަކުން ވެސް ހޯދާ 5000 ރޔާ ނިކަމެތިމީހާގެއާއިލާ އެއްކޮތް މަސެއްކަތްކުރިޔަސް ތިއަދަދެއް ނުލިބޭ މީވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއްނޫތޯ ؟؟؟

އެހެން އެކަން އޮވެގެން ނުވާނެ. އެއްގޮތަކަށްވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫން.

ބަލަ އެކަކުންޏެއްގެވަރުން ހޮރުކޮންނަންއުޅުނިއްޔާ މާރަނގަޅުވާނެ ކަލޭމެންނައްތިއުޅެނީ ރަސްމީތައްގަނޑުޖެހިލިޔުމަކައް އަމަލުކުރަން ނުކެރިގެން މުޅިންވެސް އޮޅުވާލުމާ މަކަރާއި ކުރީސަރުކާރުން އެހެރީ ފްލެޓްތައް ހަދާނިންމާފަ ލިބޭނެ މީހުންނައް ލިޔުންދޫކޮއްފަ ދޭންކެރެންޏާދީބަލަ ހާސަރުތަކެއްނުދަމާ

ހަބަރު