ADS BY PROSSIMO

ފުލެޓު ކުއްޔަކީ 7500 ރުފިޔާ: އަސްލަމް

- 4 weeks ago 6 - ހަނާން ހުސައިން

ކުރީ ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއްގައި ހިޔާ ފުލެޓުތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY EHEE

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ނިންމާފައި އޮތީ ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އަޅާފައިވާ ފުލެޓުތަކުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ނަގާނީ 5،500 ރުފިޔާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ޑައުން ޕޭމެންޓެއް ނުލާ ހިޔާ ފުލެޓުތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ނަގަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ 7500 ރުފިޔާ ކަމަށެވެ. އަދި އެވަރަށް ކުލި ނެގުމުންވެސް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް ގެއްލުން ވާނެ ކަމަށެވެ.

އަސްލަމް މިއަދު ވިދާޅުވީ 7500 ރުފިޔާ ނެގުމުންވެސް އެޗްޑީސީއަށް ގެއްލުން ވާނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ކުރިން އެޗްޑީސީއިން ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވި ކަރުދާހެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ކުލީގެ ގޮތުގައި 7367 ރުފިޔާ ނަގާނަމަ 921 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް އެޗްޑީސީއަށް ލިބޭނެއެވެ.

ހިޔާ ފުލެޓުތައް ކުރީ ސަރުކާރުން ދޭން ނިންމާފައި އޮތީ ފިނިޝިން އާއިވެސް އެއްކޮށެވެ. ނަމަވެސް މި ސަރުކާރަށް ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާއެއް ހަމައެއް ނުޖެއްސުނެވެ. 

10%

20%

70%

ADS BY COCA COLA
6 ކޮމެންޓް

މިހާރު ދެން ތަޅާ ބޭރު އަރުވާލާ ހިސާބަށް ދިޔައީ!

ތިއަގު މާކުޑަ 15000 ވަރު އޯކޭ

3 ކޮޓަރީގެ ފްލެޓް އަޅާފަ 7500 އަށް ދީފަ އެހެރީ. އަނގަ ވަޒީރު ކީކޭ ތިކިޔަނީ. ތިމަންމެން ސަރުކާރަކު ލާރިއެއް ނެތިގެން ގަންނަ ސަކަރާތޭ ކިޔާބަލަ.

މިހިރަ މީހާގެ ނުބައިކަމާއެވެ! މަސްއޫލިއްޔަތަށް ހަރާންކޯރުވެ ރައްޔިތުންނަށް ވަމުންދާ އަނިޔާގެ ބަދަލު މިކަލޭގެއަށް ދައްކަޥާފާނދޭވެ!

ފްލެޓްތަކަށް މި ސަރުކާރުން އިތުރު ޚަރަދެއް ނުކުރޭ، އެހެންނަމަވެސް ކުލި ބޮޑުކޮށްފަ މި އީ ސޯޝަލް ހައުސިންގ އެކޭ ކިޔަން ލަދެއް ނުގަތް ނުވިތާކަށް ގައުމުގެ ރައީސްވެސް އަދި މި އެންމެން ކޮތަރު ކޮށްޓަކުން 7500 ރުފިޔާ ނަގަން ލަދެއް ނުގަތް. ތަނުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދަށް (ލޯނު ޚަރަދުތައް ލައިގެން) 1.6 މިލިއަން ރުފިޔާ މި ވިއްކަނީ 2.3 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ސޯޝަލް ކޮތަރު ކޮށްޓަކުން 700،000 ރުފިޔާގެ ފަޢިދާއެއް ވާގޮތަށް މި ވިއްކަނީ ގާތްގަޑަކަށް ތަނަވަސް ލަގްޒަރީ ފްލެޓް ތަކުގެ މާކެޓް އަގުގަ. ލަދެއްނުގަނޭ.

މިހާރު މިހެން ތިބެވޭކަށް ނެތް. ފްލެޓްގެ އަގު ކުޑަނުކޮށްފިއްޔާ މި މީހުން އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު ފެއިލްވެއްޖެ އިސްތިއުފާ ދެއްވާ އެހެންނޫނީ ޖެހޭނީ މަގުމަގުމަތިން ވައްޓާލަން

ހަބަރު