ADS BY PROSSIMO

އިންތިޚާބުން އެނގުނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ވޯޓުލާން ބޭނުންވަނީ "ދިރިހުރި" މީހުންނަށްކަން: ޢަލީ ޙުސައިން

- 3 weeks ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

ދިވެހި ރައްޔިތުން ވޯޓުލާން ބޭނުންވަނީ ދިރިހުރި، ފުރާނަހުރި އިންސާނުންނަށްކަން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުން އަންގައިދީފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY EHEE

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާހު ހުށަހެޅުއްވި އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން، މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވިދާޅުވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން ސަރުކާަރަށް ދެތިންކަމެއް ބުނެދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ދިވެހީންނެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ ކޮންމެހެން، ދިރުމެއް ނެތް، ތިލަފަތަކަށް، ނޫނިއްޔާ ރުކަކަށް ވޯޓުލާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން" ޢަލީ ޙުސައިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރެއްވި ގިނަ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ކާމިޔާބު ލިބިފައިވާތީ، އެކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ޢަލީ ޙުސައިން ވިދާޅުވީ، ރަނގަޅަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެވޭ މީހަކު ކުރިމަތިލައިފިނަމަ، ދިވެހީން ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށްވެސް ނުބަލާކަން ނިމިގެން ދިޔަ އިންތިޚާބުން ހާމެވެގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޢަލީ ޙުސައިން ވިދާޅުވީ ތިމާ ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލި ނަމަވެސް، ޒިންމާ އަދާ ނުކުރެއްވޭނަމަ، ރައްޔިތުން އެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ނުދޭނެކަން އިންތިޚާބުން ޔަޤީންވި ކަމަށެވެ.

0%

50%

50%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު