ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ނީލޯފަރު މަގުގައި ސައިކަލް ޕާކު ކުރާތީ އެކަން ކުރިން ވާނީ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައި: ޝަމާލް

- 1 month ago 0 - ފަހީމް

ނީލޯފަރު މަގުގައި ސައިކަލް ޕާކު ކުރާތީ އެކަން ކުރިން ވާނީ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައި ވާނެކަމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ޝަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY VOICE EURO COVERAGE

ޝަމާލް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މިހާރު ކުރިޔަށް ދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

ޝަމާލް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު, އެ މަގުގައި އެކި ފަރާތްތަކުން ޕާކު ކުރާ މައްސަލަ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި އެދިފައިވާކަން އެނގޭ ސިޓީއެއް މިއަދު ވަނީ އާންމު ވެފައެވެ. 

މިއަދު އާންމު ވެފައިވާ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުންސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއްގައިވާ ގޮތުން، ރައީސް ނަޝީދު މިހާރު ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ގެކޮޅު ކަމުގައިވާ ގ. ކެނެރީގެ ހުންނަ ނީލޯފަރު ހިނގުން މަގަކީ ހަނި ގޯޅިއަކަށް ވެފައި އަދި އެ ގޯޅީގެ އެއްފަރާތުގައި ސައިކަލް ޕާކު ކޮށްފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެ މަނިކުފާނަށް ސެކިއުރިޓީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް އިން، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ.  

ތަފްޞީލް އަންނަނީ..

0%

100%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު