ADS BY PIZZA KITCHEN

ދިވެހިންގެ ފަރާތުން ޣައްޒާއަށް ކާއެއްޗެހި ބަހަން އުޅެނިކޮށް ބޮމުގެ ހަމަލާއެެއް ދީފި

- 1 month ago 0 - ފަހީމް

ދިވެހީންގެ ފަރާތުން، ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ކާ އެއްޗެހި ފޯރުވައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ވެއާހައުސް އެއްގެ ކައިރިއަށް އިސްރާއީލުން ބޮން އަޅައިފިއެވެ.

ADS BY SIM SIM MOBILE

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިންގެ ފަރާތުން ވޮއިސްއަށް މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، ބޮން އަޅާފައި ވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕޭން (އައިއޭސީ) އިން ކުރިއަަށް ގެންދާ "ލޯތްބާއިއެކު" ކެމްޕޭނުގެ އެހީ ބަހަން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔަ ވެއާ ހައުސް އެއްގެ ކައިރިއަށެވެ.

އައިއޭސީގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރު، މުޙައްމަދު ޢަލީ މިރޭ ވިދާޅުވީ، ޣައްޒާ ތެރޭގައި މިވަގުތު އައިއޭސީގެ ހަތަރު ޕާޓްނާ އެންޖީއޯއެއް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މިއަދު ވެއާ ހައުސްގެ ކައިރިއަށް ބޮމެއް ވައްޓާލީ އެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ދިވެހީންގެ އެހީގައި 200 ޢާއިލާއަކަށް ފުޑް ޕެކޭޖާއި ހޮޓް މީލްސް ބެހުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދަނިކޮށް ކަމަށް އޭނާ މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

"މި އިންސިޑެންޓު ހިނގީ، ހޮޓް މީލްސްތައް ރެޑީކުރަން ތިބި ވެއާ ހައުސް ކައިރިއަށް ބޮން އެޅީ. އޭރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުތަކުން ކައްކާފަ ޕެކް ކުރަން އުޅެނިކޮށް. ބޮން އެޅި އިރު އަޅުގަނޑު ހުރީ ގުޅައިގެން. ވަޓްސްއެޕް ވީޑިއޯ ކޯލެއްގަ ހުރީ،" މުޙައްމަދު ޢަލީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން މިއަދު ހޮޓް މީލްސް އާއި ފުޑް ޕެކޭޖުތައް ބެހުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ ނޯތު ޣައްޒާގައި ގެދޮރު ނެތި ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި އެތައް ސަތޭކަ ޢާއިލާ ތަކަށް ކަމަށާއި ނޯތު ޣައްޒާގައި ހަމަލާތައް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން އެތައް ބައެއްގެ ގެދޮރު ގެއްލުމުން، މިވަގުތު އެމީހުން ވަދެ ތިބީ ސްކޫލުތަކުގައި ކަމަށްވެސް މުޙައްމަދު ޢަލީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޮމުގެ ހަމަލާއަށްފަހުވެސް ދިވެހިން ޣައްޒާއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފޮނުވި އެހީ ރައްދުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން، މިހާރު އެއިޑް ޓީމުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ އޭގެ ތެރެއިން ސްކޫލެއްގައި ތިބި މީހުންނަށް ހޮޓް މީލްސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

މުޙައްމަދު ޢަލީ ވިދާޅުވީ ފުޑް ޕެކޭޖުގައި، ކޮންމެ ޢާއިލާއަކަށް އެއް މަސް ދުވަހު ކެވޭނެ އެއްޗެހި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިންގެ ލޯތްބާއިއެކު ކެމްޕެއިން އިން ދުނިޔޭގެ 17 ސަރަޙައްދެއްގެ އެތައް ޤައުމަކަށް ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރު ތެރޭގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާއިރު، މިވަގުތު ޣައްޒާގައި އިމަޖެންސީ ހާލަތެއް އޮތުމުން، ޣައްޒާގައި އިމަޖެންސީ ރިލީފް އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ކެމްޕެއިން ވަނީ ފުޅާކޮށްފައެވެ.

ލޯތްބާއެކު ކެމްޕެއިން މެދުވެރިކޮށް، ފަލަސްޠީނުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިތިބި ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވެވޭނެ އެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކްގެ އެކައުންޓް ނަންބަރަކީ: 7770000026259 (ރުފިޔާ އެކައުންޓް)

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

ހޮޓްލައިން: 9122121

ވައިބާ: 9122121

0%

100%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު