ADS BY OOREDOO

އިޚުލާސްތެރި ޢިލްމުވެރިންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އެޅިގެން ނުވާނެ: ޝައިޙް ޢަލީ ޒާހިރު

- 1 month ago 9 - ފަހީމް

އިޚުލާސްތެރި ޢިލްމުވެރިންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އެޅިގެން ނުވާނެކަމަށް އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY VOICE

ޝައިޚް ޢަލީ ޒާޙިރު ޓްވިޓާގައި ވިދާޅުވީ، ދީނީ ގޮތުން ޤައުމަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތި ވެދާނެކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ނަމަ އެކަމާ މެދު ވާހަކަ ދައްކާ ނަސޭހަތް ތެރިވެ، ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލު ކަމަށް އެކަމެއް ގެންނަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ބަޔަކީ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ކަމަށެވެ.

ޢަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވީ، އެހެންކަމުން، އިޚުލާސްތެރި ޢިލްމުވެރިންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އެޅިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ޢަލީ ޒާހިރު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ، ސަރުކާރުން ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙާއި ގުޅޭގޮތުން ޢިލްމުވެރިން ފާޅުކުރަމުން ގެންދާ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅިގެން ޢިލްމުވެރިންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އަޅާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އެގޮތުން، މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޖަމުޢިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ އިސްބޭފުޅެއް ކަމުގައި ޝައިޚް މުޖްޠަބާ ޙަމީދު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި މަޖިލީހަށް ހުށައެޅޭ ބައެއް ބިލުތަކާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވާ، އެފަދަ ބިލުތަކަށް ވޯޓު ދިނުމާއި ގުޅޭގޮގޮތުން ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކައަކާއި ގުޅިގެން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ވަނީ ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
9 ކޮމެންޓް

މަގުމަތީ ރޮޑާލިންނާ ފޮށޭހެން އިލްމުވެރިންނާ ފޮށުމަކީ ކޮސްކަމެއް.

ދިިީިނީއިލްމު ވެރިންނައް ހަޖޫޖަހާ ކަމައް ވައްޏާ އޭގެއަސަރު ވެރިކަމައް ކުރާނެ.

ތެދުފުޅެއް ޟައިޚުއެވިދާޅުވިގޮތަށް ޤާނޫނުތައް ބައްޓަންކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ އިލްމުވެރިންންށް ހެޔޮގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ހެޔޮބަސްފުޅުތައް ހުރަހެއްނެތިއިއްވޭގޮތަށެވެ ސަބަބަކީދިވެހިންނަކީ ސުންނީމުސްލިމުންކަމަށްވާތީއެވެ

ޖާހިލުނައްކަމެއްލިބުނީމަ.އާލިމުންގެމަތިންހަދާންނުވާނެ؟

ހަބަރު