ADS BY OOREDOO

އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް އެއްލައްކަ ރެޕިޑް ޑައިގްނޯސްޓިކް ޓެސްޓިންގ ކިޓް ހަދިޔާކޮށްފި

- 2 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އެޖެންސީ ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ޔޫ.އެސް.އޭ.އައި.ޑީ)އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެއްލައްކަ ރެޕިޑް ޑަައިގްނޯސްޓިކް ޓެސްޓިންގ ކިޓް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

ADS BY VOICE

މި އެއްލައްކަ ކިޓް މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެމެރިކާއަށް ޝުކުރު ދަންނަވާ ޓްވީޓްކުރައްވަމުން ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، މިފަދަ މުހިންމު ވަގުތެއްގައި އެމެރިކާއިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މި އެހީގެ ސަބަބުން ވައިރަސް ދެނެގަނެ ހުއްޓުވުމުގެ ގާބިލްކަން އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށެވެ.

ރެޕިޑް ޑައިގްނޯސްޓިކް ޓެސްޓް ކިޓްތަކަކީ ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ހެދެން ނެތް ހާލަތެއްގައި، އަވަހަށް ނަތީޖާ ހޯދޭނެގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ ޓެސްޓް ކިޓްތަކެކެވެ. އެގޮތުން އާންމުގޮތެއްގައި މިފަދަ ޓެސްޓް ކިޓްތަކަކުން 10-30 ވަރަކަށް މިނެޓްގެ ތެރޭގައި ނަތީޖާ އުފައްދާނެއެވެ. މިފަދަ ބައެއް ކިޓްތަކުގައި ކޮވިޑް ހުރިތޯ ދެނެގަންނަނީ ކުޅުގެ ބަދަލުގައި ލޭ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

އެމެރިކާއިން ވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެކި ގޮތްގޮތުން މުހިންމު އެހީތަކެއް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އަދި ކޮވެކްްސް މެދުވެރިކޮށް އެގައުމުން ކޮވިޑް ވެކްސިން ހަދިޔާކުރާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް ރާއްޖެ ވަނީ ހިމެނިފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު