ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ޖަލުތަކުގައި ހަރުކުރި ޖޭމަރުތައް ވަރަށް ފަސޭހައިން ހަލާކުވެދާނެ: އިމްރާން

- 2 months ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

ޖަލުތަކުގައި ހަރުކުރި ޖޭމަރުތައް ވަރަށް ފަސޭހައިން ހަލާކުވެދާނެކަމަށް ހޯމްމިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިމްރާން މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޖުލައި 5 ވަނަ ދުވަހު އެމްޑީޕީގެ "މެއި6" ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުންނެވެ.

އިމްރާން މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް ރޭ އެމްޑީޕީގެ 179 ވަނަ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މަޖިލީހުގެ ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން އަފީފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހަސަން އަފީފް ވިދާޅުވީ ޖަލުތަކުގައި ހަރުކަށިފިކުރު ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާތީ ގައިދީން ފޯނު ވައްދައިން ބޭރުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ގުޅާ މައްސަލަ ނުހުއްޓުވިގެން އުޅެނީ ކީއްވެތޯ ސާފުކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

އަދި ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ޖަލުތަކުގައި ޖޭމަރު ހަރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ޖަލުތަކުގައި ހަރުކުރި ޖޭމަރުތައް ވަރަށް ފަސޭހައިން ހަލާކުވެދާނެ ވާހަކަ ކަމަށް އަފީފް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެއީ ވަރަށް އަގުބޮޑު ކަމެއް ކަމުން އެކަން މިހާރު ނުކުރެވެނީ ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް އަފީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވަނީ ޖޭމަރު ޖަލުތަކުގައި ހަރުކުރެއްވި ވާހަކަ، އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް ފަސޭހައިން އެއެއްޗެއްސަކީ ހަލާކުވާ އެއްޗެހިކަމުން އަދި އަގުބޮޑު ކަމުން އެކަންތައްތައް މިހާރު ނުކުރެވެނީކަމަށް"

އެހެންނަމަވެސް ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހަލާކުނުވާނެ ފަދަ ރަނގަޅު އަގެއްގައި ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގައި މިފަދަ އާލާތްތައް ލިބެންހުރި ކަމަށް "މެއި6" ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން އިމްރާން އަރިހުގައި ދަންނަވާފައިވާނެ ކަމަށްވެސް އަފީފް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިފަދަ އާލާތްތައް ހޯދާ އޭގެ ބޭނުން ކުރެއްވުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައި ހޯމްމިނިސްޓަރަށް ދަންނަވާފައި ވާނެކަމަށް އަފީފްގެ ވާހަކައިގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދެވުނު ހަމަލާއަށް ފަހު ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ވަނީ ޖަލުތަކުގައި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ފަށާފައެވެ. އަދި މުޅި ރާއްޖޭގައިވެސް ހަރުކަށި ފިކުރާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ވަނީ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ވަނީ ފަށާފައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު