ADS BY PIZZA KITCHEN

ހައްޔަރުކުރި މީހުންނާ އައިއެސް ޖަމާޢަތާއި ގުޅުންއޮވޭ: ރައީސް ނަޝީދު

- 1 week ago 1 - ރިމާހް

މެއިމަހުގެ 6ވަނަ ދުވަހުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދެވުނު ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހުންނާއި ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް ގްރޫޕެއްކަމަށްވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ޖަމާޢަތާއި ގުޅުން އޮންނަކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY OOREDOO

ރައީސް ނަޝީދު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އިންޑިއާގެ މީޑިއާއެއްކަމަށްވާ "ވިއޯން"އަށް ދާދިފަހުން ދެއްވި ޚާއްސަ ބަސްދީގަތުމެއްގައެވެ. ލަންޑަނުގައި ހުންނަވައިގެން އެމަނިކުފާނު މި ދެއްވި ބަސްދީގަތުމަކީ މެއި6ގެ ހަމަލާއަށްފަހު މީޑިއާއަކަށް ދެއްވި ފުރަތަމަ ބަސްދީގަތުމެވެ.

މި ބަސްދީގަތުމުގައި ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ދިވެހި ސަރުކާރުން އެ ހަމަލާ ތަހުގީގުކުރަމުން ގެންދާކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ މައްސަލައިގެ ފުނަށް ސަރުކާރަށް ދެވިފައި ނުވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ހަމަލާ ރޭވި މީހުންނާއި އެކަމަށް ޚަރަދުކުރި މީހުން ހޯދިފައި ނުވާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެ އައިއީޑީ ގޮއްވާލި މީހާ ކެމެރާއަށް އަރާފައިވާކަމަށާއި، އޭނާގެ އިތުރުން 4 ބައިވެރިއަކުވެސް މިހާރު ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ދީނީގޮތުން ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ފަރާތްތަކާއި ގުޅުން އޮންނަ ކަމަށާއި، ވަކިން ޚާއްސަ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)އާއި ގުޅުން އޮންނަކަމަށެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނަށް ދެވުނު ހަމަލާގެ ފަދައިން ރިމޯޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން ބޮމެއް ގޮއްވާލުމުގެ ހަމަލާއެއް އައިއެސްއިން ރާއްޖޭގައި މީގެކުރިން ދީފައި ނުވިނަމަވެސް، މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި އެ ޖަމާއަތުން ހަމަލާތަކެއް ދީފައިވާކަމަށެވެ. އެހެނަސް މީގެކުރިން އެއްގޮަތަކަށް ހިނގައިދިޔަ ތިން މަރެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގައިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މިއީ ވަރަށް ސީރިއަސް އަދި ހިތާމަވެރިކަމެއް ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ބަސްދީގަތުމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ރާއްޖޭގައި ހަރުކަށި ފިކުރާއި ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކާ އޮތް މިންވަރާއި މެދުގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ސީރިޔާއާއިި އެހެން ތަންތަނުގައި ހިނގާ ހަނގުރާމަތަކުގައި ބައިވެރިވާން ދަތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ދިވެހިންނަކީ ކުރިއަރާފައިވާ އަދި "ލިބެރަލް" ފިކުރުގެ މީހުންގެ ގޮތުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ. އަދި 2008ވަނަ އަހަރުގައި ގާނޫނު އަސާސީ ތަސްދީގުކުރި ފަހުން ބޭއްވުނު ހުރިހާ އިންތިޚާބެއްގެ ނަތީޖާތަކުންވެސް ރާއްޖޭގައި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ވިސްނުމުގެ ފިކުރަށް ޖާގައެއް ނެތްކަން ފެންނަކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.  

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ޢަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރީގެ ލޮބުވެތި ރައީސް ނަސީދުއަށް ހުރިހާކަމެއް އެންމެ މޮޅަށް އެގިލައްވާނެ. ޢަސްލު ތަހުގީގުކުރަން އިތުރު ބަޔަކު ހޯދާކަށްވެސް ނުޖެހޭނެ. ޢެމަނިކުފާނަކީ ހަމަ ބެސްޓް.

ހަބަރު