ADS BY OOREDOO

އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ ގޮތުގައި ޝާހިދު އިންޑިއާއަށް!

- 1 week ago 0 - ރިމާހް

އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ 76ވަނަ ސެޝަންގެ އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

ADS BY OOREDOO

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ދަތުރަކީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ދައުވަތަކަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ކުރައްވާ ދަތުރެއްކަމަށާއި، މި ދަތުުރުކުރައްވަނީ އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ 76ވަނަ ސެޝަންގެ އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުންކަމަށެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ އިންޑިއާގެ ދައުވަތަކަށް އެމަނިކުފާނު ކުރައްވާ ދަތުރެއްކަމުން، މި ދަތުރުގެ މައިގަނޑު ޚަރަދުތައް ކުރާނީވެސް އެގައުމުންނެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައި، އެގައުމުގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ ޑރ.ސުބްރަމާނިއަމް ޖަޔަޝަންކަރު އަދި ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ހަރްޝްވަރްދަން ޝްރިންގްލާއާއި ބައްދަލުކުރައްވާނެއެވެ.

އެއަށްފަހު މިމަހުގެ 23ވަނަ ދުވަހުގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު، އިންޑިއަން ކައުންސިލް އޮފް ވޯލްޑް އެފެއާޒްގެ 38ވަނަ ސަޕްރޫ ހައުސް ލެކްޗަރގައި ތަގުރީރުކުރައްވާނެއެވެ. މި ލެކްޗަރގައި އެބޭފުޅާ ތަގުރީރުކުރައްވާނީ އާއްމު މަޖިލީހުގެ 76ވަނަ ސެޝަންގެ ރިޔާސަތާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި މި ތަގުރީރުގެ ތެރެއިން އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ހިންގުމާއި ބެހޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ޝާހިދު ހާމަކުރައްވާނެއެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ އަރިހުގައި ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަރީ މަރިޔަމް މިދްފާ ނައީމް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމް (އަނދުން ޝަހީމް) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު