ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތާއި ގުޅޭ ޝަކުވާތައް ހުށައަޅަން ޚާއްސަ ހޮޓްލައިނެއް ގާއިމްކޮށްފި

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތާއި ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާއެއް ހުށައަޅަން ވެއްޖެނަމަ އެކަން ކުރާނެ ޚާއްސަ ހޮޓްލައިން ނަންބަރެއް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ "ނެޓުހެޔޮ" ސިޔާސަތުގެ މަގްސަދަކީ އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރުމުގެ ޖުމްލަ ތަޖުރިބާ ރަނގަޅުކުރުންކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްކަމުގައިވާނަމަ، 1515 ނަންބަރަށް ގުޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. ސަރުކާރުގެ "ނެޓުހެޔޮ" ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދާދިފަހުން ވަނީ ހޯމް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޕެކޭޖްތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައެވެ.

މި ބަދަލުތަކާއެކު އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އައިސް، މަހުގެ ފަހު ދުވަސްތަކާއި ހަމައަށް ދާއިރު ކުރިއާއި އަޅާބަލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޖީބީ ހުންނަކަމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރެއެވެ. އިންޓަރނެޓަށް ގެނައި ބަދަލަކީ ބްރޯޑްބޭންޑުގެ އެންމެ ދަށް ސްޕީޑަކީ 2 އެމްބީޕީއެސް އަށް ކަނޑައެޅުމެވެ. މި ބަދަލު ގެނައުމުން ގޭބިސީތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އިންޓަނެޓްގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ހެޔޮވެގެންދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.

އިންޓަނެޓުގެ އަގުހެޔޮކޮށް ސަރުކާރުން ހުށައަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ:

5 އެމްބީޕީއެސްގެ ސްޕީޑްގައި މަހަކު 250ރ. އަށް 30 ޖީބީ

15 އެމްބީޕީއެސްގެ ސްޕީޑްގައި މަހަކު 500ރ. އަށް 100 ޖީބީ

25 އެމްބީޕީއެސްގެ ސްޕީޑްގައި މަހަކު 700ރ. އަށް 200 ޖީބީ

މި އަގުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ އައިއެސްޕީތަކުން ވަނީ އާ ޕެކޭޖްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފައެވެ.

މިބަދަލުގެ ސަބަބުން އިންޓަރނެޓުގެ ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް 60 އިންސައްތަ އާއި 75 އިންސައްތައިގެ މީހުންނަށް މަހުފީގެ އަގުހެޔޮ ވެގެންދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ. އަދި އޮކްޓޯބަރުން ފެށިގެން މޯބައިލް ބްރޯޑްބޭންޑް ބޫސްޓާ ޕެކޭޖްތަކުގެ ޑޭޓާ އެލަވަންސް 20-30 ޕަސެންޓަށް އަގު ހެޔޮވާނެ ކަމަށްވެސް ސަރުކާރުން މީގެކުރިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު