ADS BY PIZZA KITCHEN

ވެކްސިނަކީ އާއްމު ދިރިއުޅުމެއްގެ ހާލަތަށް ދެވެން އޮތް މަގު: ރައީސް ޞާލިހު

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19އާއި ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރާ ވެކްސިނަކީ އާއްމު ދިރިއުޅުމެއްގެ ހާލަތާއި ހަމައަށް ވާސިލްވުމަށް އޮތް މަގުކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޞާލިހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އެތައް މަސްތަކެއް ވާންދެން ދަތި އުނދަގޫތައް ތަހައްމަލްކުރުމަށްފަހު، އާއްމު ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްތައް އަލުން ފެށުމަށް އޮތް މަގަކީ ވެކްސިންކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއަށް ދިއުމާއި، ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމުގެ އިތުރުން ރައްޓެހިންނާއި އާއިލާއާއި އެކުގައިވުން ހިމެނޭކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެހެންކަމުން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހާފައި ނުވާނަމަ، އެކަން ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ އެދިލައްވާފައެވެ. އަދި މިއީ ތިމާގެ އާއިލާ އަދި މުޖުތަމައުއަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭފަދަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ވެކްސިން ޖެހޭ އާބާދީގެ ތެރެއިން 27 އިންސައްތަ މީހުން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ޑޯޒެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާކަަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ދާދިފަހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ސަރުކާރުން ބުނާގޮތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ޖަހަންޖެހޭ އެންމެންނަށް ހަމަވާވަރަށް ރާއްޖެއަށް މިހާރު ވަނީ ކޮވިޑް ވެކްސިންތައް ލިބިފައެވެ. މި ފެށޭ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކެމްޕެއިންގެ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާ ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު