ADS BY PIZZA KITCHEN

ގަލްފް އެއާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ބާއްވަން ނިިންމައިފި

- 1 month ago 0 - އައިމިނަތް ނިއުޝާ

ގަލްފް އެއާާގެ ދަތުރުތައް ހަފުތާގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ރާއްޖެއަށް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ގަލްފް އެއާއިން ބުނެފައިވަނީ މާދަމާއިން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު އެ އެއާލައއިނުގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށާއި، މި ދަަތުރުތައް އިތުރުކުރުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ބަހްރެއިން އާއި ޔޫރަޕްފަދަ ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އަންނަ ނިސްބަތް ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެެފައިވާތީ ކަމަށެވެ. 

ގަލްފް އެއާލައިންގެެ އެކްޓިން ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް ވިދދާޅުވެފައި ވަނީ، އެ އެއާލައިނުން ރާއްޖެއަށް ކުރަމުން އަންނަދަތުރުތައްއިތުރުކޮށްފައި ވަނީ ފަސިންޖަރުންގެ މެދުގައި އޮތް ޑިމާންޑަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.  

ގަލްފް އެއާއިން ދަތުރުތައްް އިތުރުކުރަންް ނިިންމާފައިވާއިރު، މި ބަދަލާއި އެކު ޓިކެޓު ނެެގުމަށްވެސް ލުއިތަކެެއް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެެވެ. 

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުމަށްފަހު ގަލްފް އެއާއިން އަނބުރާ ދަތުރުތައް ފަށާފައި ވަނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އަލުން ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އައުމަށް ހުޅުވާލި ހިސާބުން ފެށިގެެން ގިނަ އަދަދެއްްގެ ބޮޑެތި އެެއާލައިންތަަކުން ރާއްޖެެއަށް ވަނީ ދަތުރުތައް ފަށާފައެވެ. 

ރާއްޖެއަކީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމަށް ފަހު ފަތުރުވެރިކަމަށް އަލުންް ހުޅުވާލި ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގެ ކުރީގައި ހިމެނޭ ޤައުމެކެވެ. 

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު