ADS BY PIZZA KITCHEN

މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ހަމާސްް އާއި ޔަހުދީންނާމެދު ހަމަލާ ބަދަލުކުރަނީ

- 3 weeks ago 0 - އައިމިނަތް ނިއުޝާ

ދުވަސްކޮޅެއް ވާންދެން މެދުކެނޑިފައިި އޮތުމަށްފަހު ފަލަސްޠީނުގެ ގައްޒާގައި ވެރިކަން ކުރަމުން އަންްނަ ހަމާސް ޖަމާއަތާއި އިސްްރާއީލުގެ އަސްކަރީ ފައުޖުތަކާއި ދެމެދު ހަމަލާ ބަދަލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ޔަހޫދީންްގެ ފަރާތުން ފަލަސްޠީނުގެ ވެރިރަށް ގައްޒާ އަށްް ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތައް އިތުރުވާން ފަށާފައިވަނީ ނިމިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައެވެ. އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރީ ފައުޖަތަކާއި ހަވާލާދީ "އަލް ޖަޒީރާ" ނޫހުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ހަމާސް ޖަމާއަތުންް އަންނަނީ ފަސޭހައިންް ހުޅުރޯވާ ފަދަ ފުއްޕާހަންްތަކެއްް މެދުވެރިކޮށް އެމީހުންނަށް ހަމަލާދެމުންްނެވެ. މި ފުއްޕާހަންތަކުގެ ސަބަބުންް ގިނަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކެއް ހިނގަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމީހުންް ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެމީހުންް ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ހަމާސް ޖަމާއަތަށް ވަނީ އެމީހުންގެ ހަނގުރާމަމަތީ މަތިންދާބޯޓަކާއި ޖާސޫސީ ޑްްރޯންތަކަކަށްް ވެސް ހަމަލާދީފައެެވެ.

އިސްްރާއީލުގެ ހައްްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ފައުޖުތަކުން ވަނީ ޚާން ޔޫނިސްއަށާއިި އެމީހުން "ނިރުބުވެރި ހޮހޮޅައެއް"ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ޖަބްްލިއާގެ ސަރަޙައްދަކަށް ހަމަލާދީފައެވެ.

މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި އިސްރާއީލުގެ އިސްތިޢުމާރީ ފައުޖުތަކާ ދެކޮޅަށް ޙަމާސުން ދިން ޙަމަލާތަކުގައި 11 ދުވަހުގެ މަތިން އެ ޖަމާޢަތުންވަނީ 4،000އަށްވުރެ ގިނަ މިސައިލް ޔަހޫދީން އިސްތިޢުމާރުކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް ފޮނުވައިލައިފައެވެ. އެއާއެކު ޔަހޫދީންގެ ފައުޖު ފަހަތަށް ޖެހި މިދިޔަ މޭ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ހަމަލާ ބަދަލު ނުކުރުމަށް އެއްްބަސްވުމަކަށް ދިޔައެވެެ. 

0%

100%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު