ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ރައީސް ޞާލިހްގެ ސަރުކާރަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ރައީސް ޔާމީން ގޮވައިގެން ކޯޓަށް

- 3 weeks ago 10

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތްޕުޅުން، ދައުލަތަށް 5 މިލިޔަން ޑޮލަރު އެއްފަހަރާ ދެއްކުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށައަޅައިފިއެވެ.

މިއީ 2019ވަނަ އަހަރުގައި މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެ، އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ދައުލަތަށް ދެއްކުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވާ ފައިސާއެވެ.

އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ މި ފައިސާ ހޯދުމަށް 24 އޮގަސްޓް 2021ގައި އެ އޮފީހުން ސިވިލް ކޯޓަށް ވާނީ ޙުކުމް ތަންފީޒުކޮށްދިނުމުގެ މައްސަލައެއް ހުށައަޅާފައިވާނެކަމަށެވެ. މި މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 50 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގެ ދަށުންނެވެ.

އެ މާއްދާގައި ބުނެފައި ވަނީ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޓެކްސް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ފައިސާގެ ތެރެއިން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހި ނުލިބިވާ ފައިސާއެއް، އެ ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ދައްކާފައިނުވާނަމަ، އެ ފައިސާ ޝަރީއަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމުގެ އިޚުތިޔާރު ބަންޑާރަނައިބަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލާގައި އެދިފައިވާނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމުގައި، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވާ 5،000،000 މިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރު އެކީ އެއްފަހަރާ ދައުލަތަށް ދެއްކުމަށް އަމުރުކޮށްދެއްވުމަށް ކަމަށް އޭޖީ އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.


0%

100%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
10 ކޮމެންޓް

ބަޖެޓް އިތުރުކޮށް އިތުރުފައިސާގެ ނޫޓް އަލުންޖަހައި ވީކަމެއް ހަމަ ހަރާން. ޤައުމަށް ފައިސާ ހޯދާނެގޮތް ނޭނގެންޏާ އިސްތުފާދީފައި ފައިބާންވެއްޖެއެއްނު.

އެއީކޯޓަކުންކޮށްފައޮތްޙުކުމެށްނޫތޯ ...

ސުންޕާ ސަރުކާރު. އެރީއްސުރެ ލާރި ލާރި ލާރި

ތި ގޮތަށް ޙަޤީޤަތް ކިޔައި ދިނުމުގައި ދެމި ތިބުން މުހިންމު

ތި ޚަބަރަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް

މީ ހަމަ ސަތޭކައިގެ ޚަބަރެއް

ސާބަހޭ ދަރިންނޭ! މިއީ މިނިވަން ނޫސް ވެރި ކަމަކީ

ވަރަށްް ފުރިހަމަަ ޚަބަރެއް.

ހަބަރު