ADS BY PIZZA KITCHEN

އަންނާރު ކާން ޖެހެނީ މިހެންވެ

- 3 weeks ago 0 - ޝިފާ ހުސައިން

އަންނާރަކީ ހަށިގަނޑަށް ވަރަށް ފައިދާހުރި މީރު މޭވާ އެކެވެ.

މި ލިޔުމުގައި ކިޔުންތެރިންނާ މި ހިއްސާކޮށްލަނީ އަންނާރު ކެއުމުގެ ސަބަބުން ޞިއްޙަތަށް ލިބޭނެ ބައެއް ފައިދާއެވެ.

އަންނާރަކީ ލޭގައި ނުރަނގަޅު ސަރުބީގެ އަދަދު ދަށްކޮށް، ރަނގަޅު ސަރުބީގެ މިންވަރު އިތުރުކޮށްދޭ މޭވާއެކެވެ.

މިއީ ހާޓް އެޓޭކްޖެހުމާއި ސްޓްރޯކްޖެހުމާއި ލޭމައްޗަށްދިއުން ފަދަ ހިތާއި ލޭހޮޅިތަކާ ގުޅުން ހުރި ބަލިތައް ޖެހުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކޮށްދޭނެ ކަންކަމެވެ.

އާންމުކޮށް ރާއްޖޭގައި ވެސް ހެދޭ އަންނާރަކީ އެންޓި އޮކްސިޑެންޓްތަކުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ވިޓަމިން އޭ، ވިޓަމިން ސީ، ވިޓަމިން އީ އަދި ފޮލިކް އެސިޑުން މުއްސަނދި މޭވާ އަކަށް ވުމުން، އަންނާރު ބޭނުން ކުރުމުން އޭގައި ހިމެނޭ ތަފާތު އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްތައް، އަންހެނުންގެ އުރަމަތީގެ ކެންސަރާއި ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު އަދި ޕްރޮސްޓޭޓް ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކޮށްދެއެވެ.

އެތެރޭގައި ރަތްކަން ގަދަ އޮށްތަކެއް އެކުލެވޭ އަންނާރަކީ ދަގަނޑުގެ ބައި ގިނަ އަދަދަކަށް ހިމެނޭ މޭވާއެކެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ލޭމަދުވުމުން މެދުވެރިވާ ވަރުބަލިވުން، ބޯއެނބުރުން، ވަރުދެރަވުން ފަދަ މައްސަލަތަކަށް ލުއިކަން ގެނެސްދެއެވެ.

މާބަނޑު މީހުން އަންނާރު ޖޫސް ބޭނުންކުރުމަކީ ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ ސިކުނޑި އަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކުން ރައްކާތެރިކޮށް ދޭނެ ކަމެކެވެ. އަދި އަންނާރު ޖޫސް ބޭނުން ކުރުމަކީ މަޑުކަށި ހަލާކުވުން ހުއްޓުވުމަށް އެހީތެރިވެދީ، ދަތުގައި މެރަޖެހުން ހުއްޓުވައި ދޭނެ ކަމެކެވެ.

އަންނާރު ބޭނުން ކުރުމުން ލިބިދޭ ޞިއްޙީ އެހެން ފައިދާތަކުގެ ތެރޭގައި ދަތާއި ހިރުގަނޑު ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ބެހެއްޓުމާއި ލޮލުގެ ފެނުން ސާފުވެ ރަނގަޅުވުމާއި ބަނޑުގައި ރިހުން ލުއިކޮށްދިނުން ފަދަ ފައިދާތައް ހިމެނެއެވެ.

އަދި ދުވަސްނުފުރާ ވިހެއުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކޮށްދިނުމާއި ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ ބަރުދަން ލުއިވިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުމާއި ކަރުތެރެ ސާފުކޮށް، ކަރުތެރެ ހަލާކުވުމުން ދުރުކޮށްދިނުމާއި ތަފާތު ޖަރާސީމުތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ހަށިގަނޑަށް ލިބުން އަދި ދިފާޢީބާރު ރަގަޅުކުރުން ފަދަ ކަންތައްތައް އަންނާރުގެ ފައިދާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

އަދި ހަމަ މިއާއެކު އަންނާރަކީ ޖިންސީ ބަލިކަށި ކަމަށް ވެސް ހުރި ވަރަށް އިތުބާރު ހިފޭ، ފައިދާތައް ގިނަ މޭވާއެއް ކަމަށް ޞިއްހީ މާހިރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

.

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް
ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު