ADS BY PIZZA KITCHEN

ބުރިޖަށް 3 އަހަރު: ދެ ރަށުގެ އިޤުތިޞާދު ގުޅުވާލަދީފި!

- 2 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކަނޑު ހުރަސްކޮށް އަޅާ ބުރިޖަކުން މާލެ-ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ ގުޅުވާލުމަކީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ފެށިގެން ދެކެވެމުންދިޔަ ވާހަކައެކެވެ. އެކި ސިޔާސީ ލީޑަރުން، އެއީ އެބޭފުޅުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެއްވި މަސައްކަތެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، "ކްރެޑިޓް" ނަންގަވައެވެ. ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި، މާލެއާއި ހުޅުލެ ފާލަމަކުން ގުޅުވާލުމުގެ ވިސްނުން އެންމެ ފުރަތަމަ ގެންގުޅުއްވި ވެރިއަކީ، ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ތިންވަނަ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމެވެ.

ބުރިޖެެއްގެ ވިސްނުމުގެ ވެރިއަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ކޮބައިކަން، ތާރީޚުގެ ޞަފުޙާތަކުގެ ބޮޑު އޮޅުން ބޮޅުމަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ. އެހެނަސް ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮތް ކަމަކީ، މާލެ-ހުޅުލެ-ހުޅުމާލެ ގުޅުވާލުމުގެ ވިސްނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައި، ކާމިޔާބުކަމާއެކު އެ މަޝްރޫޢު ނިންމެވި ވެރިއަކީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމެވެ.

ކަނޑެއް ހުރަސްކޮށް މިފަަދައިން ބުރިޖެއް އެޅުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ އިންސާނުންގެ ދަތުރުފަތުރަށް ލުއިތަކެއް ހޯދައިދީ، ތޮއްޖެހިފައިވާ ތަންތަނަށް ކުޑަ ނަމަވެސް ފަސޭހައެއް ހޯދައިދިނުމެވެ. ސިނަމާލެ ބުރިޖު އެޅިގެން ދިޔައީވެސް މި އަމާޒުގައި، "މޮބިލިޓީ" އިތުރުކުރެވިއްޖެނަމަ އޭގެ ތެރެއިން ހެޔޮ އެތަކެއް ފައިދާތަކެއް ފެންނާނެކަމުގެ އުންމީދުގައެވެ.

އެގޮތުން، ސިނަމާލެ ބުރިޖާއެކު ފެނިގެންދިޔަ އެންމެ ފަހި މަންޒަރަކީ މާލެއާއި ހުޅުމާލެއަށް އައި އިޤުތިޞާދީ މަންފާތަކެވެ. އެ ބުރިޖު ހުޅުވިތާ 3 އަހަރު ފުރުނުއިރު، އެ މަންފާތަކަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ސިނަމާލެ ބުރިޖު ހުޅުވިގެން ދިއުމާއެކު، މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެެއް ލިބިގެންދިޔަކަން ކަށަވަރެވެ. ކުރު ރާސްތާގެ ދަތުރަކަށްފަހު އެކުވެރިން، ލޯބިވެރިން އަދި ޢާއިލާތަކުންވެސް ދެ ރަށުގެ ކެފޭ/ރެސްޓޯރެންޓަކަށް ޒިޔާރަތްކުރަން ފެށިއެވެ. ކުރިން ފެރީ އޮތްއިރު ޒިޔާރަތް ކުރި މިންވަރަށްވުރެ މާގިނައިން، އެތަންތަނަށް މީހުން ޒިޔާރަތްކުރަން ފެށިއެވެ. މިކަން، ހުޅުމާލޭގެ ބީޗްގައި ކެފޭތައް ހިންގި ދުވަސްވަރު ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ފެންނާނެއެވެ.

މި ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓްތަކަށް ޑިމާންޑް ބޮޑުވާ ވަރަކަށް، ބޭނުންވާ އެކި ތަކެތި ގިނައިން ގަންނާނެއެވެ. އެ ހިސާބުން އެތަންތަނުގެ ސަޕްލަޔަރުންނަށްވެސް އާމްދަނީ އިތުރުވީއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، އިޤުތިޞާދުގެ ތެރޭގައި ދައުރުވާ ފައިސާގެ އަދަދު އިތުރުވެއެވެ.

ކެފޭ/ރެސްޓޯރެންޓްތަކުގެ އިތުރުން މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ އެކި ފިހާރަތަކަށްވެސް ސިނަމާލެ ބުރިޖު ހުޅުވުމުގެ ފައިދާ ލިބިގެންދިޔައެވެ. ބޮޑެތި ފިހާރަތަކަށް މީގެކުރިން ވަންނަމުން ދިޔަ އަދަދަށްވުރެ ގިނައިން ކަސްޓަމަރުން ޒިޔާރަތްކުރަން ފެށިއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުންނާއި، ބުރިޖާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކާ އެކު މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި އިތުރު ވަޒީފާތަކެއްވެސް އުފެދުނެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އާންމު ފަރުދުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތުވެސް އިހުނަށްވުރެ ރަނގަަޅުވިއެވެ.

ސިނަމާލެ ބުރިޖު ހުޅުވާލިތާ 3 އަހަރު ފުރި، 4ވަނަ އަހަރަށް މަރުޙަބާ ކިޔާއިރު އެ ބުރިޖު ވެފައިވަނީ ގިނަ ބަޔަކަށް ލިބުނު ބޮޑު ނަސީބަކަށެވެ. އެ ބުރިޖުން ގުޅުވާލަދިނީ ހަމައެކަނި ދެ ރަށެއް ނޫނެވެ. ގުޅުވާލަދިނީ ދެ ރަށާއި އޭގެ އިޤުތިޞާދީ ހަރަކާތްތަކެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު