ADS BY PIZZA KITCHEN

އަދީބުގެ ނުފޫޒު އޭސީސީއަށް އޮތްމިންވަރު ހާމަވާ މެސެޖުތަކެއް!

- 2 weeks ago 1 - ޝަފްރާޒް އހ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި، އޭސީސީގެ އޭރުގެ ނައިބު ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދާައި ދެމެދު ދެކެވިފައިވާ ވާހަކަތަކެއްގެ ތަފްސީލްތަކެއް “ވޮއިސް”އަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުންފެށިގެން ހިނގާފައިވާ މި ވާހަކަތަކުގައި އަދީބުގެ އަތުން މުއައްވިޒަށް 400،000 ރުފިޔާ ނުވަތަ ޑޮލަރު ދީފައިވާކަން އެނގެއެވެ. މި ފައިސާތައް އަދީބުގެ ފަރާތުން މުއައްވިޒަށް ހަދިޔާކުރުމުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރު އަދާކޮށްފައިވަނީ ގ.އޮއިވާލި މުހައްމަދު ހުސެއިން (އޮއިއްޓޭ)އެވެ.

މި ފައިސާ ލިބުމުން މުއައްވިޒް ވަނީ އަދީބަށް ޝުކުރު އަދާކޮށް މެސެޖެެއްވެސް ފޮނުވާފައެވެ. އެއާއެކު އަދީބު ވަނީ، އަމީންގެ އަތުގައި ރައީސް ޔާމީން ދިން ނޯޓެއް ފަދަ ހެއްކެއް އޮތްތޯ އައްސަވައި އޭނާ ދޮގުހަދަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެއަށްފަހު ވަނީ ތަހުގީގުގެ މި މަރުހަލާގައި އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ ބަޔާން ނުނެގުމަށް މުއައްވިޒަށް އަންގަވާފައެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށް ސާބިތުވި މައްސަލައިގައި މުއައްވިޒް ވަނީ ދައުލަތުގެ ހެކިވެރިއެއްގެ ގޮތުން ބަޔާން ދެއްވާފައެވެ. އެހެނަސް އެ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދެކޭގޮތް ރަނގަޅުނޫން ކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވާ އޯޑިއޯ ކްލިޕެއް ވަނީ އާއްމުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް އަދީބު އާއި މުއައްވިޒު އާއި ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތުގައި އަދީބުގެ ނުފޫޒު ސީދާ އޭސީސީގެ މައްޗަށްއޮތް މިންވަރު ސާފުވެގެންދެއެވެ.

އެގޮތުން 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު އޭރުގެ ޕީޖީ މުހުތާޒު މުހުސިން އަދީބަށް ފޮނުއްވި މެސެޖެއްގައި ސާފުކޮށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެބޭފުޅާ ހިޔާރު ކުރާނީ މުއައްވިޒު ރަޝީދާއި ސޮއްފަތު މުހައްމަދު ކަމަށެވެ.

އެގޮތަށް މެސެޖު ކުރެއްވުމުން އަދީބު މުއައްވިޒުތޯ ސުވާލު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މުހުތާޒު ހަމަ އަނެއްކާވެސް އޭނާގެ ޗޮއިސް އަކީ އެ ދެބޭފުޅުން ކަމަށް ވިދާޅުވެއެވެ. އަދި އޯކޭ ތޯ އަދީބުކުރެން އައްސަވައެވެ.ފާހަގަކޮށްލެވޭގޮތުގައި އޭރުވެސް މުއައްވިޒު އާއި ސޮއްފަތު ތިއްބެވީ އޭސީސީގެ މެމްބަރުންގެގޮތުގައެވެ.. އެހެން ނަމަވެސް އެ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހަށް މެމްބަރުންގެ ދައުރު ހަމަވާތީ އަލުން މެމްބަރުން ނެގުމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ވަނީ އޭރު ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

އަދި އޯގަސްޓު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު އަލަށް ހޮވާ މެމްބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީން ރުހުން ދިންއިރުވެސް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވީ މުއައްވިޒެވެ. ކޮމިޓީގެ ނިންމުމަށް މަޖިލީހުން ވޯޓަށް އެހީ އޯގަސްޓު މަހުގެ 27 ގައެވެ. އޭގެ އެއް ދުވަސް ކުރިން އަދީބު ވަނީ މުއައްވިޒުގެ ވޯޓު "ފައިނަލް" ކަމަށާއި ހާސް ނުވުމަށް އެދި މުއައްވިޒަށް މެސެޖު ކޮށްފައެވެ. އަދި އެކަމަށްޓަކައި މުއައްވިޒު އަދީބަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފައި މެސެޖުކޮށްފައިވެއެވެ.ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވުމުގެ ކުރިންވެސް އަދި އޭގެ ފަހުންވެސް މުއައްވިޒު އަދީބަށް ބަރާބަރަށް މެސެޖު ކޮށްފައިވެއެވެ.ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މުއައްވިޒު މިހާރު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ މުހުތާޒުގެ ލޯ ފާމްގައެވެ.

60%

30%

10%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް
ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު