ADS BY PIZZA KITCHEN

ބަރުދަން ލުއިކުރަން އެންމެ މޮޅީ ކޮން ގޮތެއްކަން އެނގޭތަ؟

- 1 week ago 0 - ޝިފާ ހުސައިން

ޑައިޓް ކުރުމާއި ކަސްރަތު ކުރުމަކީ، ބަރުދަން އެއްވަރެއްގައި ހިފަހައްޓަން ބޭނުންވާނަމަ، ކޮންމެހެންވެސް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭނެ ދެކަމެކެވެ. ގަވާއިދުން ކަސްރަތު ކުރުމާއެކު، ޞިއްޙަތަށް ފައިދާ ހުރި ކާނާ ކެއުމަކީ ބަލިތަކުން ސަލާމަތްވެ، ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށްވެސް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.

އެކަމަކު އުފެދޭ ސުވާލަކީ ޑައިޓް ކުރުމާއި ކަސްރަތު ކުރުމުގެ ތެރެއިން، ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް އެހީވަނީ ކޮންކަމެއްތޯ އުފެދޭ ސުވާލެވެ.

ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށްޓަކައި، ހަށިގަނޑަށް އެތެރެވާ ކެލެރީސް މަދު ކުރުން އެއީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. މިކަން ކުރެވެނީ ކާ މިންވަރު މަދު ކުރުމެވެ. ނުވަތަ ޑައިޓް ކުރުމެވެ. ދެން އޮތް ގޮތަކީ، ރަނގަޅަށް ކެޔަސް، ގިނަ ކެލެރީސް ބާން ކުރުމެވެ. އެކަން ކުރެވޭނީ ކަސްރަތުކޮށްގެންނެވެ. ނުވަތަ މި ދެކަންތައް އެކުގައި ކޮށްގެން، އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނެރުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑެވެ.

ޑައިޓްގެ ރޯލު:

ކަސްރަތު ކުރުމާއެކު، ކެއުން މަދު ކުރުމަކީ ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންތެރި ކަމަކަށް ވިޔަސް، ކެއުމުގައި ހަރުކަށި އުސޫލުތަކެއް ގެންގުޅެ، ކެލެރީސް އެތެރެވާ މިންވަރު މަދު ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމަށް ވަގުތު ހޯދުމަކީވެސް ގިނަ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުމެކެވެ. މިފަދަ މީހުން ގެންގުޅެނީ 80/20 ރޫލްއެވެ. މިއީ 80 އިންސައްތަ ކެއުމަށް ބަލައި، 20 އިންސައްތަ ކަސްރަތު ކުރާ ގޮތަށް އޮންނަ ރޫލްއެކެވެ.

މި ރޫލް ފޮލޯ ކުރަނީ ވަޒީފާގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން ކަސްރަތަށް ވަގުތު ހުސް ނުކުރެވޭ މީހުންނެވެ. މިފަދަ މީހުންނަށް "ޑައިޓް މެނޭޖްމަންޓް" ވަރަށް މުހިންމެވެ. އަދި މިއީ ނަތީޖާވެސް ނެރެވޭ ކަމެކެވެ.

ކަސްރަތުގެ ރޯލު:

ކަސްރަތު ކުރުމުން ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށް އެހީތެރިވަނީ އެތައް ގޮތަކުންނެވެ. "ސްޓްރެންގްތު ޓްރެއިނިން" ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގައި ވަރުޖައްސައިދޭ ޓްރެއިނިންތަކުގެ ސަބަބުން ގައިގެ ބައްޓަން ރީތި ކުރުމަށް އެހީވެދެއެވެ. ކަސްރަތުގެ ސަބަބުން "މެޓަބޮލިކް ރޭޓް" އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ ނަތީޖާ އަކީ ކަސްރަތު ނުކުރާ ދުވަސްކޮޅެއް އަޔަސް، ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށް އެހީވެދިނުމެވެ.

ހިނގުމާއި ބައިސްކަލު ދުއްވުން ފަދަ އެރޮބިކް ކަސްރަތަކީ ވަރަށް ގިނަ ކެލަރީސް ބާން ކޮށްދޭ ކަސްރަތުތަކެވެ. ގަވާއިދުން ކަސްރަތު ކުރާނަމަ، ބަނޑުހައިވާ މިންވަރުވެސް ދަށްކޮށްދޭ ކަަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެއެވެ.

އެހެންވެ، ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށް ކަސްރަތު ކުރުމަކީ އެފަދަ ދެވަނައެއް ނެތް ކަމެކެވެ.

ކަސްރަތު ނޫނީ ޑައިޓްތަ؟

ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅީ، ކަސްރަތު ކުރުމާއެކު ކެއުމަށް ބަލައިގެން އުޅުމެވެ. 50 އިންސައްތަ ޑައިޓް ކުރުމާއެކު 50 އިންސައްތަ ކަސްރަތު ކުުރުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ދެކަންތައް ވަކިން ކޮށްގެންވެސް އެދެވޭ ނަތީޖާ ނެރެވިދާނެއެވެ.

33%

66%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް
ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު