ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް އަދުލު އިންސާފު ލިބޭނެކަމުހެ ޔަގީންކަންް ގެއްލިއްްޖެ - އަދުރޭ

- 6 days ago 1 - އައިމިނަތް ނިއުޝާ

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެއްވެސްް ރައްޔިތަކަށް އަދުލު އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންްކަން ގެއްލިފައިވާކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އެކްޓިން ލީޑަރު އަބްދުލް ރަހީމް (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކުރީގެެ ރައީސް ޔާމީނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލާ އިދިކޮޅުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ މުޒާހަރާގައި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ އެކްޓިން ލީޑަރު އަބްދުލް ރަހީމް (އަދުރޭ)  ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށްް އިންސާފު ލިބިދާނެ ކަމުގެ އެއްވެސްް ޔަގީީންކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. 

ފެންނަނީ ސަރުކާރުން ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ހުކުމްތައް ކުރަމުންދާ މަންޒަރު ކަމަށް އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެެވެ. 

މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދާ މުޒާހަރާއަކީ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ސުލްްހަވެރި އެއްވުމެއް ކަމަށް އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ. 

"ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މި ހަރަކާތްތައް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކުރިއަށް ދާނެ. އަދި އިންސާފު ފުރިހަމަ ވަންދެއް މި ހަރަކާތްތައް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާނަންް" އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ. މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ދާނީ މިއަދު ހަވީރު 4 އިން އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމާއި ހަމަައަށެވެ. މާލޭގައި ހިނގާލުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޕީޕީއެމް އޮފީސް ދޮރުމަތިންނެވެ. އަދި އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށްތަކުގައި އެރަށެއްގެ ޕީޕީއެމް އޮފީސް ނުވަތަ، އެރަށެއްގެ ޕީޕީއެމްގެ ގޮފިން ނިންމާ ސަރަޙައްދަކުން ކަމަށް އިދިކޮޅުން ވިދާޅުވެއެވެ.

"އިންސާފު ކޮބާ"ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅުން މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށާފައި ވަނީ ދާދި ފަހުން މަނީލޯންޑްރިންގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް ކުރި ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނަވާ ފަނޑިޔާރަކު މި ހުކުމަކީ ނުފޫޒު ފޯރުވައއިގެންް ކުރި ހުކުމެއް ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާ އޯޑިއޯއެއް ލީކުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ވެރިކަމާހެދި ...މަރުވަނީ ..... ރައްޔިތުންނަށްފާދާޔަށްކޮންކަމެއްތޯކުރީ..... އަބަދުވެސްކޮންމެސްމީހަކުދޫނުކޮށްލާގެ ހަޅޭލަވަނީ.މިނިވަންވޭޖުހޯދަދޭހަޅޭލަވާބަލަ.. އަހަރެމެންތާއިދުކުރާނަން... އެހެންނޫނީހަރާ ވޯޓު...ނުދޭނަން ..........

ހަބަރު