ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އެމްޑީޕީއަށް ގެއްލުނީ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ނުބެލި ހުރުމުން: ހަލީމް

- 5 days ago 1 - ޝިފާ ހުސައިން

ނިމިގެން ދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އެމްޑީޕީއަށް ގެއްލުނީ، ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ނުބެލި ހުރުމުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙްމަދު ހަލީމް(ދޮންބިލެތް) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަންގު ޓީވީގެ "ޚަބަރަށްފަހު" ޕުރޮގުރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހަލީމް ވަނީ މި ސަރުކާރުގައިވެސް ކޮރަޕްޝަން އެބައޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑް-19ގެ ޕެންޑެޕިކްގެ ތެރޭގައިވެސް ކޮރަޕްޝަން ހިނގި ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށް ހަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުން ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ހާމަވެގެން ދިޔައީ، ކޮވިޑްގެ އެކި ކަންކަމަށް ވުޒާރާތަކުން ކުރާ ޚަރަދު، ކޮންމެ ތިން މަހަކުން ހާމަކުރާ ގޮތަށް ހެދުމުން ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަލީމް ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކާ އަޅާބަލާއިރު، މި ސަރުކާރުން ކޮވިޑް މެނޭޖް ކުރީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަަމަށާއި، ރާއްޖެ މިހާރު އޮތީ "ނިއު ނޯމަލް"އަށްވުރެވެސް "ނޯމަލް" ހާލަތެއްގައި ކަަމަށެވެ.

ހަލީމްގެ ވާހަކައިގައި ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތަޢުރީފުވެސް ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނެވުނު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
1 ކޮމެންޓް

އިންތިހާބު ގެއްލުނީ ނަޝީދު ބޭނުންވާ ވަކިބަޔަކު ގޮވައިގެން ނުކުމެ ވަކިބަޔަކު ދުރުކޮށް ކެމްޕޭން ކުރަން ހަދައިގެން.

ހަބަރު