ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރަކީ ރަން ފަސް އަހަރު: ޣައްސާން

- 5 days ago 0 - ޝިފާ ހުސައިން

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރު ސިފަ ކުރައްވާނީ، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ "ރަން ފަސް އަހަރު"ގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ޕީީޕީއެމްގެ ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިދިކޮޅުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރަކީ، ރަން ފަސް އަހަރުގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރަނީ ގިނަ ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެން ކަމަށެވެ. ރައީސް ޔާމީން އަކީ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައިވެސް، ދިވެހި ޤައުމާއި ރައްޔިތުންގެ އެންމެ މަތީ މަސްލަހަތު ރައްކާތެރި ކުރެއްވި ވެރިއެއް ކަމަށް ޣައްސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

"ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ދިވެހި ޤައުމަށް ވަަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވި. ދާޚިލީ ގޮތުންނާއި ޚާރިޖީ ގޮތުން. އެދަނޑިވަޅުތަކުގައި އެމަނިކުފާނު ކަންތައްތައް ކުރެވި ގޮތް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ދުށިން. މާލެއަށް ފެނުގެ ކާރިސާ ދިމާވެގެން، އެމަނިކުފާނު 24 ގަޑިއިރު ހޭލާ ހުންނަވައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި." ޣައްސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޣައްސާން ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުވެސް ވަރަށް ހަރުދަނާ ކަމަށެވެ. ފެނުގެ ކާރިސާ ދިމާވެގެން، ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ އެހީތެރިކަން ލިބުނީ އެހެންވެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.  

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު