ADS BY PIZZA KITCHEN

ރައީސް ޔާމީންގެ އިތުރު އަޑުއެހުމެެއް ބުރާސްްފަތި ދުވަހު

- 4 days ago 0 - އައިމިނަތް ނިއުޝާ

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްްދުލްގައްޔޫމްގެ އިތުރު އަޑުއެހުމެއް އަންްނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތާވަލްކޮށްފިއެެވެ.

މިހާރު ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންްދަނީ ރައީީސް ޔާމީންގެެ މައްޔަަށް 2019 ވަނަ އަހަރުގެެ ނޮވެމްބަރު 28 ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިން ހުކުމުގެެ އިސްތިއުނާފް އަޑުުއެހުންތަކެެވެ. މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އަޑު އެހުމުގައި ވަނީ، ރައީސް ޔާމީންގެެ ފަރާތްްޕުޅުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ނުތާތައް ހުށަހެޅުމުގެެ ފުރުސަތު ދީީފައެެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަކުންނެވެ. ބެންޗުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ ފަނޑިޔާރު މަހާޒް ޢަލީ ޒާހިރެވެ. ދެން ތިއްބެވީ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރުއާއި، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްއެވެ.

މިއަދުގެެ އަޑުއެހުން ނިންމަވާލައްވަމުން ފަނޑިޔާރު މަހާޒް ވަނީ ދެންް އަޑުއެެހުމެއް އޮންނާނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު 9:00 ގައި ކަމަށް ވިިދާޅުވެފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަދި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެެހިފައިވާ މައްސަލައެއް ނިންމާފައެއް ނުވެެއެވެެ.

އެ ދުވަހު ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން އެދިލައްވާ ނަމަ އެެމަނިކުފާނު ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންކުރުމާއި ހުކުން ފަސްކުރުމަށް އިއްޔެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގެ އަޑު އެެހުމާއި ގޮތެއް ނިންމުން ތާވަލް ކުރެވިދާނެެއެެވެ. ނުވަތަ މިއަދު ކުރިއަށް ގެެންދިޔަ އަޑުއެެހުމުގައި ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފްގެ ނުކުތާތަކުން ބާކީ ނުނިމި ހުރި ނުކުތާތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދެވިދާނެއެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެެ ވަކީލުން ވަނީ މާދަމާ މިކަމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަވާ ކޯޓަށް އަންގަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މަނީ ލޯންޑްރިންގްގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލާފައިވަނީ ގއ.ވޮޑަމުއްލާ ނަމަކަށް ކިޔާ ފަޅުރަށެއް، އެމްއެމްޕީއާރްސީ މެދުވެރިކޮށް ވިއްކައިގެން ލިބުނު އެއް މިލިޔަން ޑޮލަރު، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުުޅުވާފައިވާ ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ.

މި ފައިސާ ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ފަސް ލައްކަ ޑޮލަރުގެ ޗެކުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ޖަމާކޮށްފައިވަނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޚިޔާނާތުގައި ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރި އެސްއޯއެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންކަމަށް ދަށުކޯޓުގައި ދައުލަތުން އުުފުލި ދަޢުވާގައިވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މައްްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ރައީސް ޔާމީން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށް، ފަސް މިލިޔަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކުރުމަށްވެސް ނިންމާފައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު