ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

މިފަހަރު ނައިޓްރޯ ކޮފީއެއް ބޯލަން ސަޅިވާނެ!

- 3 days ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮފީއާއި ދިވެހިންނާއި ދެމެދުގައި އޮންނަނީ ވަރަށްވެސް މާނަފުން، ހިތާއި ހިތުގެ ގުޅުމެކެވެ. ކިތަންމެ އުފަލެއް އަދި ކިތަންމެ ހިތާމައެއް ދިމާވިޔަސް ދިވެހިންގެ މިސްރާބު ހުންނަނީ ކޮފީ ތައްޓެއް ބޯލުމާއި ދިމާލަށެވެ. ކޮފީއެއްގެ ކޯވަރަކީ ދިވެހިންގެ ގާތް މިތުރަކަށްވެފައިވާއިރު، ޒަމާނަށް އައި ބަދަލުތަކާ އެކު ދިވެހިންގެ ކޮފީގެ ވައްޓަފާޅިއަށްވެސް ދަނީ ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ކޮފީގެ ތަފާތު ވެރައިޓީތައް ބުއިމަކީ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ފޯރިއާއެކު ކުރާ ކަމެކެވެ. މިފަދައިން ދާދިފަހުން ތަޢާރަފްވެ، އަދި މަޑުމަޑުން ވައިގައި ހިފަމުންދާ އެއް އުފެއްދުމަކީ ނައިޓްރޯ ކޮފީއެވެ. މިކަމުގެ އެންމެ ކުރީގައި ފާހަގަކުރެވެނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކޮފީ ޑޮޒްއެވެ. ކޮފީ ޑޮޒްއިން ބުނާ ގޮތުގައި ނައިޓްރޯ ކޮފީއަކީ އެތަނުގެ އެންމެ ޚާއްސަ ބުއިމެވެ.

ނައިޓްރޯ ކޮފީއަކީ މިހާރުވެސް ގިނަބަޔަކު ބޭނުންކުރާ "ކޯލްޑް ބްރިއު" ކޮފީއާއި އެއް ވައްތަރެއްގެ އެއްޗެކެވެ. މި ކޮފީ އެންމެ ފުރަތަމަ ތައްޔާރު ކުރެވޭނީވެސް ކޯލްޑް ބްރިއު ކޮފީ ތައްޔާރުކުރެވޭ ފަދައިން، ގިނަ ވަގުތުތަކެއް އެކަމަށް ހޭދަކޮށްގެންނެވެ. އެއަށްފަހު ރޫމް ޓެމްޕަރޭޗަރގައި ހުންނަ ޚާއްސަ ކެގަކަށް އަޅައި، ކޮފީ ރައްކާކުރެވެއެވެ.

ކޮފީ ޑޮޒްގެ ފަރާތުން "ވޮއިސް"އަށް މައުލޫމާތުދެމުން އެތަނުގެ ވެރިޔާ އަހުމީޒް ސައީދު ބުނީ، އެހެން ތަންތަނުގެ ކޯލްޑް ބްރިއުއާ އަޅާބަލާއިރު ކޮފީ ޑޮޒްގެ ނައިޓްރޯ ކޮފީ ތަފާތުވެގެންދާ ސަބަބަކީ މި ނައިޓްރޯ ކޮފީ ފިނިކޮށް ނުވަތަ ފިޒީކޮށް ބަހައްޓައިދެނީ ނައިޓްރޯޖެންގެ ޒަރިއްޔާއިން ކަމަށް ވާތީކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެހެން ފިނި ކޮފީތައް ބޮއެގެން ވާފަދައިން ގޭސްޓްރިކް މައްސަލަތައް، ނައިޓްރޯ ކޮފީގެ ކޯވަރެއް ދަމާލައިގެން ދިމާނުވާނެކަމަށް އަހުމީޒް ބުންޏެވެ.

ހުޅުމާލޭގެ ރެހެންދި ސްކޫލާއި މާ ދުރުނޫން ސަރަހައްދެއްގައި ހުންނަ ކޮފީ ޑޮޒްއަކީ، ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށް 2020ގައި ހުޅުވި ތަނެކެވެ. މިތަން ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 7 އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 12 އަށެވެ.

އިޓަލީގެ ސެގަފްރެޑޯ ބްރޭންޑްގެ ކޮފީ ލިބޭ ކޮފީ ޑޮޒްއިން ކޮފީގެ އިތުރުންވެސް ތަފާތު އެކި ލުއި ކެއުންތަކާއި، ބުއިންތައް ލިބެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު