ADS BY PIZZA KITCHEN

ކުޅިވަރުތަކެއް ގޮތް ހުސްވެއްޖެ، ހައްލެއް ހޯދައިދޭން ރައީސަށް ސިޓީއެއް

- 2 days ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

ސޯޝަލް ސެންޓަރުގެ އިންޑޯ ކޯޓުގައި ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކެމްޕޭނާއި ގުޅިގެން ކުޅިވަރުތަކަކަށް ގެއްލުންވާތީ އެކަމުގެ ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހް އަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)، މޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްބީއޭ) އަދި ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެންއޭއެމް) ގުޅިގެން ރައީސަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވިއިރު މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދަައިދިނުމަށް އެދި މި އެސޯސިއޭޝަންތަކުން މިހާތަނަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއެވެ.

ސޯޝަލް ސެންޓަރު ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ސެންޓަރަކަށް ބަދަލުކުރި އިރު އެތަން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތައް ތިބީ ކުޅޭނެ ތަނެއް ނެތި މަގުމަތިވެފައެވެ. އިންޑޯ ކޯޓު ނުލިބިގެން އުޅެނީ މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން އެތަން ކޮވިޑުގެ ވެކްސިން މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާތީ އެވެ.

މިިދިޔަ އޯގަސްޓް 18 ވަނަ ދުވަހު ޖަވާބުގައި ސަރުކާރުން ބުނީ ސިއްހަތާބެހޭ ވުޒާރާގެ ކިބައިން އެތަން ހުސްކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާނެ ކަމަށެވެ. މި ސިޓީ ފޮނުވިތާ ގިނަދުވަސްތަކަކަށް ފަހު ޖަވާބު ލިބިފައިވަނީ މިމަހުގެ 8 ގައެވެ. ޖަވާބުގައި ސިއްހަތާބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނީ މި ދަނޑިވަޅުގައި ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ގައުމީ ހަރަކާތް އިންޑޯ ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާތީ މި ވަގުތުން އެ ތަން ހުސްކުރެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

ސިއްހަތާބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނެފައިވަނީ އެތަން އަންނަ އޮކްޓޯބަރުގެ ނިޔަލަށް ހުސްކުރަން މަސައްކަަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ޔަގީންކަމަކަށް ނުވާތީ އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ނިންމީ ރައީސްގެ އަރިހަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާށެވެ.

"ވޮއިސް" އަށް ލިބިފައިވާ މި ސިޓީގައި އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ވަނީ ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ފާއިތުވި ދޮޅު އަހަރެއްހާ ދުވަހު ބައިނަލްއަގުވާމީ ގިނަ މުބާރާތްތަކެއް ބޭއްވިފައިނުވާ ކަމަށާއި ބޭރުގެ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކުރާއިރު އަދި މިހާތަނަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ފަރިތަނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް މިއަދާ ހަމައަށް އައިރުވެސް ކާމިޔާބުވެފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ގައުމީ ޓީމުތަކުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ހުރި ދަތިތަކަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ވަނީ ރައީސްގެ އަރިހުގައި އެދިފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު