ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އޯޑިއޯތަކުގެ ފޮރެންސިކް ތަހުލީލެއް ހެދުމަށް ޕީޕީއެމްއިން ޕީޖީ އަރިހު އެދިއްޖެ

- 2 days ago 0 - ފަހީމް

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް، ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާއި ގުޅޭގޮތުން ލީކުވެފައިވާ، އެ ޙުކުމް ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންތަކެއްގެ އޯޑިއޯތަކެއްކަމަށް ބުނާ އޯޑިއޯތަކުގެ ފޮރެންސިކު ތަހުލީލެއް ހަދައިދިނުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަމީމް އަރިހުން އެދިއްޖެއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޕީޖީއަށް އެޕާޓީން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއް މިއަދުވަނީ އެޕާޓީން އާންމު ކޮށްފައެވެ. އެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ، ރައީސް ޔާމިނަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ، ފަނޑިޔާރުންނަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ކުރެވިފައިވާ ޙަރާމް ޙުކުމެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން ގެންދަނީ ފެށުނީއްސުރެ ބުނަމުން ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި އެ ކޯލިޝަނުން ބުނަމުން ގެންދަނިކޮށް، ދާދި ފަހުން ލީކުވެގެން އުޅޭ އޯޑިއޯ ތަކަކުންވެސް މައްސަލައިގައި ޙުކުމް ކުރި ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގައި ހިމެނޭ 3 ފަނޑިޔާރަކު ކަމަށް ބެލެވޭ ފަނޑިޔާރުން ވަނީ، ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ޙައްޤު ނޫން ޙުކުމެއް ކުރުމަށް އެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ނުފޫޒު ފޯރުވާ، ރަހީނުކޮށް ބިރު ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައި ކަމަށް ސިޓީގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންނަށް ދޮގު ހެކި ދިނުމަށް މަޖުބޫރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ އޯޑިއޯއެއްވެސް ލީކުވެފައިވާކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން، ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ ޞައްޙަކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، ލީކުވެގެން އުޅޭ އޯޑިއޯ ތަކުގެ ފޮރެންސިކް ތަޙުލީލަކާއި އެކު މިނިވަން އިންސާފުވެރި އަދި ފުރިހަމަ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގައިދީ އެއޯޑިއޯ ތަކުގެ އަސްލު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް ޕީޖީ އަރިހުން އިދިކޮޅުންވަނީ އެދިފައެވެ.

ސިޓީގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، މިކަމަކީ މިހާރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތިޢުނާފުގެ މައްސަލަ ނިމުމުގެ ކުރިން ކުރެވެން ޖެހޭ ކަމެއްކަމުގައި އިދިކޮޅުން ދެކޭތީ، އެކަން އަވަސް ކޮށްދިން އެދޭ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޕީޖީ ޝަމީމާއި މަޝްވަރާކޮށް އިތުރަށް ޙިއްސާކުރަން ޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހުރީތީ، އެ ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރޝިޕާއި ޕީޖީއާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓަކަށް ވެސް ސިޓީގައި ވަނީ އެދިފައެވެ. 

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު