ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

މޮސްޓާއާއި ޖޭފޯ އެމްއެންޕީއަށް ސޮއި ނުކުރައްވަން ނިންމައިފި

- 2 days ago 1 - ފަހީމް

އަލަށް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލް މުހުސިން ހަމީދު (ޖޭފޯ) އާއި، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު (މޮސްޓަރ) އެމްއެންޕީއަށް ސޮއި ނުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

މިދެބޭފުޅުން އެމްއެންޕީއަށް ސޮއި ނުކުރައްވަން ނިންމަވާފައި މިވަނީ މާދަމާ އެޕާޓީ އުފެއްދުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރު ވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

މި ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން "ވޮއިސް" އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން، މޮސްޓާ ވިދާޅުވީ، އެ ޕާޓީއާއި މިވަގުތު ނުގުޅެން ނިންމެވީ، މިހާރު ސިޔާސީ މަޝްރަހު އެނބުރޭގޮތުން މިވަގުތު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ މިހާރު ތިބި ގޮތަށް ތިބުން ކަމަށް ފެންނާތީ ކަމަށެވެ.

މި ނިންމެވުމަކީ ވަގުތީ ނިންމެވުމެއްތޯ ސުވާލު ކުރުމުން މޮސްޓާ ވިދާޅުވީ، ކުރިން އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތަށް، ބޮޑަށް ގާތީ މަޖިލީހުގެ މި ދަޢުރު މިހާރު ހުންނެވި ގޮތަށް މިނިވަން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވުން ކަމަށެވެ.

މޮސްޓާއާއިއެކު އެމްއެންޕީއާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ކުރިން އުޅުއްވި، ޖޭފޯ ވެސް ވަނީ އެ ޕާޓީއާއި ގުޅުން މަޑުޖައްސާލަން ނިންމަވާފައިވާކަން ހާމަ ކުރައްވާފައެވެ.

އެމްއެންޕީ އުފެއްދުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްވެ އުޅުއްވީ، ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ކާނަލް މުޙައްމަދު ނާޒިމާއި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އުޝާމުގެ އިތުރުން މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒާއި، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލްމުހުސިން އަބްދުލްހަމީދު (ޖޭފޯ) އަދި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު (މޮސްޓާ) އެވެ.

އެމްއެންޕީން ވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެ ޕާޓީން ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެން ނިންމާފައެވެ. އަދި ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން ކާނަލް ނާޒިމް ވަނީ އިޢުލާން ކުރައްވާފައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
1 ކޮމެންޓް

ނާޒިމް ގެ މަޅީގަ ނުޖެހި ދަލާމަތް ވުން އެއީ ތި ދެބޭފުޅުންގެ ނަސީބު.

ހަބަރު