ADS BY PIZZA KITCHEN

އދ.އިން ތަމްޞީލްކޮށްދެނީ އުޖާލާ މުސްތަޤްބަލެއްގެ އުއްމީދެއް: ޝާހިދު

- 2 days ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އދ.އިން ތަމްޞީލްކޮށްދެނީ އުޖާލާ މުސްތަޤްބަލެއްގެ އުއްމީދުކަމަށް، އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ 76ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މަގާމާއި ރަސްމީކޮށް ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ދެއްވި ފުރަތަމަ ތަޤްރީރުގައެވެ.

އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، ފާއިތުވެގެންދިޔަ 18 މަސްދުވަހަކީ ދަތި ދުވަސްތަކެއްކަމަށް ބުނުމަކީ ކުޑަވަރެއް ކަމަށާއި އެތައް މިލިޔަން ބަޔަކު ބަލިވެ ނިޔާވުމުގެ އިތުރުން ބިލިޔަންގެ އަދަދުތަކުގެ މީހުންނަށް ގެއްލުންތައް ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ތަހައްމަލްކުރީ ނަންބަރުތަކުން ނޫންކަމަށާއި، އެކަން ތަހައްމަލްކުރީ ޒާތީ ފަންތިއެއްގައިކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި ކޮވިޑް-19ގެ އިތުރުންވެސް އެކި ކަންކަމުގެ ޚަބަރު އިވުމުގެ ސަބަބުން ކަންބޮޑުވުން އިތުރުވަމުންދާކަމަށް ޝާހިދު ވަނީ ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ހާދިސާތަކާއި އަދި ހަމަނުޖެހުން ފަދަ ކަންތައްތައް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އަދި މިއަދު އެއަރވޭވްސްގައި ބޮޑަށް އޮތީ އެކަންތައްތައް ކަމަށާއި، އެކަން ބަދަލުކުރަންޖެހިފައިވާކަމަށް އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މި ނެރޭޓިވް ބަދަލުކުރުމުގައި އިސްނަގަންޖެހޭނީ އދ.އިން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގައި ފާސްކުރެވޭ ގަރާރުތަކާއި ނިންމުންތަކުގެ ވަކިވަކި ތަފްސީލްތައް ދުނިޔޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ނޭނގުނަސް، އާއްމު މަޖިލީހުން ގަބޫލުކުރާ ކަންތައްތައް އެމީހުންނަށް އެނގޭނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހަމައެކަނި "އެކުވެރި ދައުލަތްތައް" ބުނުމުންވެސް، އަންނަނީ ދުނިޔެއާއި އޭގެ ލީޑަރުންގެ މަންޒަރުތައްކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބިލިޔަނުން މީހުންނަށް، އދ.އިން ތަމްސީލްކޮށްދެނީ އުޖާލާ މުސްތަގްބަލެއްގެ އުއްމީދުކަމަށްވެސް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހަކީ، އދ.ގެ ހުރިހާ މެންބަރު ގައުމުތަކެއް ތަމްސީލްވެގެން ނިންމުންތައް ނިންމާ، "ދުނިޔޭގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހެވެ". މި މަޖިލީހުގައި ގައުމުތަކުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބެލުމަށް ނެތި، ކޮންމެ ގައުމުކަމަށްވެސް ލިބޭނީ އެންމެ ވޯޓެކެވެ.

އދ.ގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ނެގުނު ސިއްރު ވޯޓު ކާމިޔާބުކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއިން މި މަޤާމު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ ޖުމުލަ 143 ވޯޓުންނެވެ. މި މަގާމަށް ދިވެހިރާއްޖެއާއި ވާދަކޮށްފައިވަނީ އަފްޣާނިސްތާނުންނެވެ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖެއިން އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނެ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަދި މިއީ އދ.ގެ މިފަދަ އިސް މަޤާމަކަށް ދިވެއްސަކު އިންތިޚާބުކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރުވެސްމެއެވެ.

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކެންބަރަރ އިން ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް އެންޑް ގަވަރމެންޓްގެ ދާއިރާއިން ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކުރައްވައި، އެމެރިކާގެ ޓަފްސް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަ ފްލެޗަރ ސްކޫލް އޮފް ލޯ އެންޑް ޑިޕްލޮމެސީއިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓާސް ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު، ދިވެހި ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރައްވަން ފެއްޓެވީ 1983ވަނަ އަހަރުގައި ފޮރިން ސާރވިސް އޮފިސަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު