ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

މިވަގުތު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވީ "ލޭމްޑަކް" ޕްރެޒިޑެންޓެއް: މުންދު

- 2 days ago 2 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި މިވަގުތު ހުންނެވީ "ލޭމް ޑަކް" ޕްރެޒިޑެންޓެއް ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މުންދު ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިއަދު ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތަކީ ދެއަހަރު ދުވަހަށް ލޭމް ޑަކް ރައީސަކު ހުންނަން ޖެހުން ކަމަށެވެ.

މުންދު ވިދާޅުވީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށާއި އަދި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށްވެސް އަދި އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށްވެސް 17 ނޮވެމްބަރު 2023ގައި އެމަނިކުފާނު އެމަޤާމުން ވަކިވެވަޑައިގަންނަވާނެކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމށާއި އެމަޤާމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަންނަވާނީ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްކަންވެސް ވަރަށް ސާފުވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި މިއަދު އިދިކޮޅު ޕާޓީއާއި ބައްދަލުކުރާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުންވެސް ދައްކަމުން އަންނަ ވާހަކަ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލު ވެއްޖެކަމަށާއި އެބޭފުޅުން މިހާރު ދައްކަވަނީ ޕީޕީއެމް ވެރިކަމަށް އައިސް ދެން ކަންތައް ކުރާނެގޮތާ ބެހޭގޮތުން ކަމަށް މުންދު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ކިހިނެއްތޯ ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ ގުޅުންތައް ހުންނާނީ. ކޮބައިތޯ ސިޔާސަތު ތަކަކީ. އެބަޔަކަށްވެސް އެބަވިސްނޭ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި ސުވާލެއް ކޮށްގެން އޮޅުންފިލާ އޮޅުންފިލުމަކުން އެމީހުންނަށް ފައިދާއެއް ވިއްޔާ ނުވަތަ އެއްޗެއް އެނގުނިއްޔާ އެނގޭނީ ދެއަހަރު ދުވަހުކަން. އަޅުގަނޑުމެންނާ ވާހަކަ ދެއްކީމާ ދެން އޮތް ފަސްއަހަރަށް ކަންތައްތައް އޮޅުންފިލާނެކަން. އެހެންވީމާ ދާންޖެހޭތީ މިއަދު އިބޫ އަރިހަށް ދަނީ. އެއީ ލޭމް ޑަކް ޕްރެޒިޑޭންޓަކަށް ވީމަ ވާގޮތް." މުންދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ލޭމް ޑަކް ޕްރެޒިޑެންޓެއް ވީމާ ވަރަށް ގާތުން އެބޭފުޅެއްގެ ޢަމަލުތައް ބަލަންވާނެ ކަމަށާއި ދެއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރާނީ އަމިއްލަ ފައިދާއަށް އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ކުރާ ކަންތައް ކަމަށް މުންދު ވިދާޅުވިއެވެ. 

މުންދު ވިދާޅުވީ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައިތުލްމާލަށާއި އިޤުތިޞާދަށާއި ޤައުމަށްވެސް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށާއި އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަކީ އެއްވެސް އުއްމީދެއްނެތި މިވަގުތު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
2 ކޮމެންޓް

ހަބަރު