ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް މިނިސްޓަރު ޢިމްރާން ބައިވެރިވި ކަމުގެ ތުހުމަތު

- 2 days ago 2 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް އޭރު ބަޣާވާތެއް ކުރައްވައި އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރެެއްވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރ، ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲގެ މައްސަލައެއް އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑެ) ހުށަހެޅުއްވި އެ މައްސަލާގައި ތުހުމަތު ކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ރައީސްކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުގެ ކުރިން ފުލުސް އޮފީހުގެ މައި މަރުކަޒުގައި "ބަޣާވާތް ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް" ރައްޔިތުންނަށް ޢިމްރާން ގޮވާލަމުން ގެންދާ ވީޑިއޯއެއް ޔޫޓިއުބްގައި ދައުރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ބޮންޑޭ ހުށަހެޅުއްވި އެ މައްސަލާގައި ބުނެފައިވަނީ ނަޝީދުގެ ވެރިކަން "ބަޣާވާތަކުން ވައްޓާލުމުގައި" ޢިމްރާން ބައިވެރިވެފައިވާ މިންވަރު ބަލައި އޭނާއަށް ޙައްގު އަދަބު ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެދުވަހު ވެރިކަން ވައްޓާލުމުގެ ގޮތުން ބަޣާވާތް ކުރުމަށް ހިތްވަރުދީަފއިވާ ވީޑިއޯއެއް ޢާންމުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބޮންޑޭ ވަނީ ޢިމްރާން މިކަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މިންވަރު ބަލައި އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙައްގު އަދަބު ކަނޑައަޅައިދެއްވުމަށް އެދިފައެވެ.

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް އައީ އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުން އައި މުޒާހަރާގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންވެސް ބައިވެރިވެ ހިންގި ހަމަނުޖެހުން ތަކެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އެދުވަހުގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި އެއް ބޭފުޅަކީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ އެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
2 ކޮމެންޓް

ތީ އެމްޑީޕީ މީހުން ހިނގާފައިވާ ޖަރީމާގެ މުގުލުގައި ހުރި މީހެއް

ހަބަރު