ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އެމްއާރްއެމްގެ ޒަޢީމުކަމުގެ މަޤާމަށް ރައީސް މައުމޫން ކުރިމަތި ލައްވައިފި

- 1 day ago 2 - ފަހީމް

ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވާ އުފައްދަވާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރްއެމް) ގެ ޒަޢީމުކަމުގެ މަޤާމަށް އެމަނިކުފާނު މިއަދު ކުރިމަތިލައްވައިފިއެވެ.

އެމްއާރްއެމްގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައިވަނީ މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ރައީސް މައުމޫނު މިއަދު ވަނީ އެމްއާރްއެމްގެ ޒަޢީމުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވިކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އެ ގޮތުން އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޢަބްދުލްއަލީމާއި ފޯމު ހަވާލުކުރައްވާފައެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވާ ފުރުޞަތުގައި، އެމްއާރްއެމްގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން ފާރިޝް މައުމޫން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. އަދި މިހާރު ވެސް ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އާމިނަތު ނާދިރާއާއި، ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ.އިބްރާހިމް ޙަަސަން، ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ވާދަކުރައްވާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެެއެވެ.

އެމްއާރްއެމް އަކީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވައިގެން ފެއްޓެވި އިސްލާހީ ހަރަކާތުގެ ތެެރެއިން ރައީސް މައުމޫން އުފެއްދެވި ސިޔާސީ ޕާޓީއެކެވެ. އަދި ރައީސް މައުމޫން މިވަގުތު ހުންނެވީ އެ ޕާޓީގެ ވަގުތީ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުގައެވެ. 

ރައީސް މައުމޫނަކީ އެމަނިކުފާނު އިސްވެ ހުންނަވާ އުފެެއްދެވި ޑީއާރުޕީީގެ ވެސް ޒަޢީމުކަން އަދާކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.  

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
2 ކޮމެންޓް

ވަރަށްއުފާވެރި ޚަބަރެއް ފުރިހަމައަޣްލަބިއްޔަތާއިއެކު ހޮވިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަން މަރުހަބާ ރައީސްމައުމޫން

ހަބަރު