ADS BY VOICE

އަންހެނުން ރައްޓެހިންނާއެކު ބޭރަށް ދިއުމުން ސިއްހަތު ރަނގަޅުވޭ: ދިރާސާ

- 1 year ago 1 - ފާތިމަތް ޝިމްނާ

ADS BY ORCHID

ރައްޓެހި އަންހެނުންނާއި އެކު ބޭރަށް ދިއުމަކީ އަންހެނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ފަހަރު އެ ފުރުސަތެއް ނުލިބިއެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު މިއޮތީ އެ ފުރުސަތަށް ބަހަނާއެއް ހޯދިފައެވެ. އެގޮތުން ރަނގަޅު ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބޭނުންވާއިރު، ރައްޓެހި އަންހެނުންނާއި އެކު ބޭރަށް ދިއުމަކީ އަންހެނުންގެ ސިއްހަތު ރަނގަޅުވުމަށް މަގުފަހިވާ ކަމެކެވެ.

އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަރ ސިޓީއިން ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކާގޮތުގައި އަންހެނުން އުފަލުގައި ތިބުމަށް ކުރެވިދާޅެ މުހިއްމު ކަންތައް ހުރެއެވެ. އެގޮތުން އަންހެނުން ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް އެންމެ ފަސޭހައިން ކުރެވިދާނެ ކަމަކީ އެމީހުންގެ ރައްޓެހި އަންހެނުންނާއެކުގައި ބޭރަށް ދިއުން ކަމަށް އެދިރާސާއިން ދައްކައެވެ.

އެދިރާސާ ކުރި ޓީމްގައި ހިމެނޭ ސައިކޮލޮޖިސްޓެއް ކަމަށްވާ ރުބިން ދުންބަރު ދަ ވަންކޫވަ ސަންއަށް ދިން އިންޓަރވިއުގެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އަންހެނުން އެމީހުންގެ އަންހެން އެކުވެރިންނާއެކު ހަފްތާއަކު ދެފަހަރު ބޭރަށް ގޮސް ވަގުތު ހޭދަކޮށްލުމުން އެމީހުންގެ މުޅި ސިއްހަތައްވެސް އޭގެ ރަނގަޅު އަސަރު ކުރާކަމަށެވެ. އެ ބައްދަލުވުން ތަކުގައި އާންމު ގޮތެއްގައި ކެއިން ބުއިމުގެ އިތުރުން އެކިއެކި ވާހަކަތައް ދެއްކުމާއި އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަތައް އެކަކު އަނެކަކާއި ހިއްސާކުރާކަމަށް އޭނަ ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން އެމީހުން ހީ ސަކަރާތް ޖަހާ އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރާކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެއެވެ.

އެގޮތަށް ބޭރަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން އެމީހުން ތަހައްމަލް ކުރަމުންދާ ބަލިތަކުން އަވަހަށް ފަސޭހަވެ، އިމިއުން ސިސްޓަމް ވަރުގަދަވެއެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން އެންޒައިޓީ ލެވެލް ދަށްވެ އަންހެނުންގެ ޖެނެރަސަޓީއާއެކު މުޅި ސިއްހަތު ރަނގަޅުވާކަމަށްވެސް ރުބިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެން ކަމުން އަންހެނުން ގެ ހެޔޮ ސިއްހަތަށްޓަކައި، އެމީހުން ރަހުމަތްތެރިންނާއިކު ބޭރަށް ފޮނުވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

78%

15%

5%

1 ކޮމެންޓް

ހާާދަ ހީވޭ ލިޔުންތެރިޔާ ވަރަށް ބޭރުގަ ގިނަައިރު އުޅެން ބޭ ނުން ވާހެން...އަންހެނުން ގިނަ ވަގުތު ބޭރުގަ އުޅުނީމަ އޮންނަނީ ކަންތައްތައް ގޯސްވެފަ.....

ހަބަރު