އަންހެނުންނަށް ކުރެވެމުންދާ ގޯނާ

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

އަންހެނުންނާމެދު ކުރެވެމުންދާ އަނިޔާތަކުގެވާހަކަ ދެކެވޭ ކޮންމެފަހަރަކުހެން، އޭގެ ސަބަބެއްކަމުގައި ބުނެވެނީ، މުޖުތަމަޢުގައި އަންހެނުންނަށް ބާރުވެރިކަން ނެތުމެވެ. ނުވަތަ އަންހެނުންނަކީ ފިރިހެނުންގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ތެރޭގައި ތިބެންޖެހޭ ބައެއްކަމުގައި ޘަޤާފީގޮތުން ނުވަތަ ދީނީގޮތުން ޤަބޫލުކުރެވިފައި އޮންނާތީއެވެ. ވީމާ މި ގޯނާތަކުން ސަލާމަތްވެވޭނީ، ފިރިހެނުންގެ ބެލެއްހެޓުމުން ނެއްޓި ހުރިހާގޮތަކުން އަންހެނުން މިނިވަންވެގެންކަމަށް އެބައިމީހުން ޤަބޫލު ކުރެއެވެ. އިޤްތިޞާދީގޮތުންނާއި، ސިޔާސީގޮތުންވެސް މެއެވެ. ބާރުވެރިވުމުގެ ނަމުގައެވެ.

ލޮބުވެތި އުޚްތުންނޭވެ! އާއެކެވެ. އެއްވެސް ތަނެއްގައި ތިޔަކަނބަލުންނަށް އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ގޯނާއެއް ކުރެވިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެކަމަށް ޖާގަދެވިގެންވެސް ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިހިސާބުން ނިކަން ރަނގަޅަށް އަޅުގަނޑުމެން ޢިލްމީ އަދި ދިރާސީ ނަޒަކުން ޙަޤީޤަތާމެދު ވިސްނާލަން އެބަޖެހެއެވެ. އެބުނާ މިނިވަންކަމާއި ބާރުވެރިކަން ދީފައިވާ ހުޅަނގުގެ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި އަންހެނުންނަށް ކުރެވޭ ގޯނާތަކުން އެކަނބަލުން ސަލާމަތްކުރެވިއްޖެތޯއެވެ؟ އެމީހުން މިއަދު އެވަނީ އެމީހުންގެ ޤައުމުތަކުގައި އެމީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށްދީ ނިންމާފައެވެ. ނުވިތާކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަނބިދަރީންނާއި އަންހެންދަރިންގެ ޙައްޤުތަކައިގެންވެސް ތެދުވެފަޔޯލައެވެ. ހާދަހާވާ ހެޔޮބައެއްތާއެވެ!

އުޚްތާއެވެ! ޢިލްމީ ނަޒަރަކުން ދުނިޔެއަށް ލޯހުޅުވާލައި އެބައިމީހުންގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ބަލައިލަމާ ހިންގަވާށެވެ!

ފްރާންސް:

ފްރާންސުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު 18 އަހަރާއި 75 އަހަރާއި ދެމެދުގެ 219000 އަންހެނުންނަށް ގެވެށި އަނިޔާގެ އެކި ވައްތަރުގެ ހާނީއްކައާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭކަމަށް، ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ތެރެއިން ރިޕޯޓު ކުރެވެނީ ގާތްގަނޑަކަށް 20 އިންސައްތަ މައްސަލައެވެ.

ފްރާންސުގެ ރަސްމީ ފަރާތްތަކުން ހާމަކުރާގޮތުގައި ކޮންމެ 3 ދުވަހަކުން އަންހެނަކު އެޤައުމުގައި ފިރިމީހާ ނުވަތަ ކައިވެނިނުކޮށް އެކުގައުޅޭ ފިރިހެން މީހާގެ އަތުން މަރުވެއެވެ.

އެމެރިކާ

މިނިވަންކަމާ ޙައްޤުތައް ދިނުމުގައި މުޅި ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންކަމަށް ދަޢުވާ ކުރާ އެމެރިކާގައި ކޮންމެ 10 އަންހެނެއްގެ ތެރެއިން 3 އަންހެނަކަށް ފިރިމިހާ ނުވަތަ ކައިވެނިން ބޭރުގައި ގުޅުންބާއްވާ ނުވަތަ ބޭއްވި މީހާގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ހާނީއްކައާއި ގެވެށި އަނިޔާ ކުރިމަތިވެއެވެ.

އެމެރިކާގައި ކޮންމެ 4 އަންހެނަކުން އެކަކީ ޢުމުރުން ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި އެއްކޮށް ނުވަތަ ވަކި މިންވަރަކަށް ރޭޕު ކުރެވިފައިވާ މީހެކެވެ. މީގެތެރެއިން 14 އިންސައްތަ މީހުންވަނީ އެއްކޮށް ރޭޕު ކުރެވިފައެވެ. އެމެރިކާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ ހަތަރު އަންހެނަކުން 3 މީހުންނަށް އެކިއެކި ޖިންސީ ގޯނާ ވަޒީފާގެ މާހައުލުން ކުރިމަތިވެއެވެ.

އިނގިރޭސި ވިލާތް:

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އުމުރުން 16 އަހަރާއި 74 އަހަރާއި ދެމެދު 1.6 މިލިއަން މީހުންނަށް 2019 ވަނަ އަހަރު ގެވެށި އަނިޔާއާއި ކުރިމަތިލާންޖެހުނެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

ގެވެށި އަނިޔާއަށް ހޮސްޕިޓާތަކުން ފަރުވާ ހޯދާފައިވާކަމަށް ރިކޯޑްކުރެވިފައިވާ މީހުންގެތެރެއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ގާތްގަނޑަކަށް 400 އަންހެނުން ދަންޖެހިގެން މަރުވެއެވެ.

ލޮބުވެތި އުޚްތުންނޭވެ! އަންހެނާގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމާތް ރައްކާތެރިކޮށްދީފައިވަނީ އިސްލާމްދީނުގައެވެ. ހުރިހާގޮތަކުންވެސް އެކަނބަލުން ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުން އެއީ ދީނީ ވާޖިބެކެވެ. ތިޔަކަނބަލުންނަށް ކުޑަނަމަވެސް އަނިޔާއެއް ކުރުން އެއީކަނޑައެޅިގެން ޙަރާމް ކަމެކެވެ. އުޚްތުންނޭވެ! އިސްލާމްދީނުގެ ހިޔާވަހިކަމުގައި ރައްކާތެރިވެ ތިއްބަވާށެވެ! މިނިވަންކަމުގެ މަކަރުވެރި ޝިޢާރުތަކުގެ މަޅީގައި ނުޖެހި ދީނުގައި ތިޔަކަނބަލުންނަށް އަންގަވާފައިވާގޮތަށް ދިރިއުޅުން ބައްޓަން ކުރައްވާށެވެ.

ދެދުނިޔޭގެ ފަލާހާއި ކާމިޔާބު ލިބޭނީ އޭރުންނެވެ.

މަޞްދަރު: ނޭޝަނަލް ޑޮމެސްޓިކް ވައިލެންސް ހޮޓްލައިން (އެމެރިކާ)

(މަޞްދަރު: ޔޫރޯ ނިއުސް : 28-3-2020 ގެ ޚަބަރެއް)

0%0%0%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.