ADS BY VOICE

ލަންކާގައި ބޭރަށް އަޑު އިވޭވަރަށް ބަންގި ގޮވުން މަނާކޮށްފި!

- 1 year ago 1

ADS BY ORCHID

އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާގެ މިސްކިތްތަކުގައި ލައުޑު ބޭނުންކޮށްގެން މިސްކިތްތަކުން ބޭރަށް އަޑުއިވޭހައި ބާރަށް ބަންގި ނުގޮވަން އަންގައިފިއެވެ.

ލަންކާގައި ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ މާދަމާއެކެވެ. އެޤައުމުގައި މިސްކިތްތަކުގައި ލައުޑު ބޭނުންކުރާ އުސޫލަށް މިގޮތަށް ބަދަލު ގެނެސްފައި ވަނީ ރޯދަ މަހާއި ދިމާކޮށެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ލަންކާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މުސްލިން ރިލީޖަސް އެފެއާޒްގެ ޑިރެކްޓަރ އެމްއާރުއެމް މާލިކު ބުނީ، މި ނިންމުމާއެކު އެކަން ހުރިހާ މިސްކިތްތަކަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ބުނިގޮތުގައި، މިސްކިތްތަކުގައި ލައުޑުސްޕީކަރު ބޭނުން ކުރުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމުގައި އާއި، ނަމަވެސް އާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން މިސްކިތްތަކުގައި ލައުޑު ބޭނުންކުރާ ކުރުމުގައި އެ މިސްކިތް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުން ބޭރަށް އަޑުއިވޭ ވަރަށް ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ރޯދަ މަހާއި ދިމާކޮށް މިސްކިތްތަކުގައި ރޭ އަޅުކަންކުރާ ކުރުން ވީހާވެސް ކުރު ކުރުމަށް މިހާރު މިސްކިތްތަކަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައި ވެއެވެ.

ލަންކާގައި މިފަދަ ގަވާއިދެއް ހަދާފައި މިވަނީ، މިދިޔަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އެޤައުމުގެ 8 ތަނެއްގައި ބޮން ގޮއްވާލައިގެން ދިން ނިރުބަވެރި ހަމަލާއަށްފަހު އެއީ މުސްލިމުން ކުރި ކަމެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތު ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ލަންކާގައި މޫނު ބުރުގާ އެޅުންވެސް ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

މިސްކިތްތަކުގައި ލައުޑު ބޭނުންކުރާއިރު ބޭރަށް އަޑު ނީވޭވަރަށް އެތަކެތީގެ ބޭނުންކުރުމަށް އަންގާފައި ވާއިރު، ލަންކާގައި ބުދު ދީނުގެ މީހުންގެ ޚާއްސަ ފެސްޓިވަލްތަކާއި ދިމާކޮށް އެޤައުމުގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ލައުޑު ހަރުކޮށް އެމީހުންގެ ހުތުބާތައް އެކި ރާގުރާގަށް އަވަށްތަކުގައި އެތައް އިރެއް ވަންދެން ޖަހައި އުޅެއެވެ.

33%

0%

66%

1 ކޮމެންޓް

ނިރުބަވެރި މިދެން ކޯޗެއްތަ؟ މިއަށްވުރެ ފަސޭހައިން ކިޔޭއެއްޗެއް ހަމަ ހަދަން ނޭގުނީތަ؟

ހަބަރު