ADS BY VOICE

ދިވެހި ގައުމުގެ ސިޔާދަތަށް އައްޑޫ މީހުން ފުރައްސާރަކުރަނީތޯއެވެ.

- 1 year ago 29 - އަމްރު ރއ

ގާނޫން އަސާސީގައި ބަޔާންކުރާ އައްޑުއަތޮޅުގައި، ދިވެހި ދައުލަތުން ލޯންނަގައިގެން ދިވެހި ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލަށް ދޭނެ ނަމަކަށް އައްޑުއަތޮޅުގައި އުފައްދާފައި އޮންނަ ކައުންސިލަކުން "ސުވާދީވް ހޮސްޕިޓަލް" މިނަން ކިޔަން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަން ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ދިވެހި ގައުމުގެ ސިޔާދަތަށް ފުރައްސާރަކޮށް، ދިވެހި ގައުމުން ވަކިވެގަތުމަށް ބަޣާވާތްކުރި ބަޣާވާތަށް ތާއީދުކޮށް ހޮސްޕިޓަލަކީ ބަޣާވާތުގެ ރަމްޒުކަމުގައި ދެއްކުމަށް ހިންގާ ޖަރީމާއަކަށް ނުވާނެ ގޮތެއް އޮންނާނެތޯއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސިޔާދަތީ ބާރުކަނޑުވާލުމަށް ތާރީޚްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ޕޯޗްގީޒުންނާއި ހޮޅިންނާއި މަލާބާރީންނެވެ. ދެން ދިވެހި ގައުމަށް ހަރާންކޯރުވި ނުވަވަނަ ހަސަންރަސްގެފާނުގެ ދެދަރިންފަދަ ދިވެހި ބަޔަކުއެވެ. ފަހުގެތާރީޚްގައި އެކަންކުރީ ގައުމުތައް ކޮލޮނައިޒްކުރި އިގިރޭސިން އަޑީގައި ތިބެގެން އައްޑުއަތުޅުގެ ބަޔަކު ލައްވައެވެ. ދިވެހި ގައުމުން ބައެއް އިގިރޭސިންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމަށެވެ. ނަމެއްގައި ސުވާދީވް ސަރުކާރު ކިޔާ ސަރުކާރެއް އުފައްދައިގެންނެވެ. ބޭނުމަކީ ގަމަކީ އިގިރޭސިންގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް ހެދުމެވެ.

ދިވެހި ދައުލަތާދެކޮޅަށް އިގިރޭސިން އަޑީގައި ތިބެގެން ހިންގި ބަޣާވާތް ނިމުމަށްފަހު މިއަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ އައްޑުއަތޮޅުން އެފިކުރާއިގެން ބަޔަކު ތެދުވަން އުޅޭތަނެވެ. ދިވެހި ލޭ ހިނގާބަޔަކު މިދިވެހި ވަތަންދެކެ ލޯބިވާ މީހަކު ދިވެހި ގައުމުގެ ސިޔާދަތަށް ގެއްލުންދޭން އުޅުނު މާޒީ ރަނުން ގިރިޓީކޮށް މިބިންމަތީގައި ބަހައްޓާނެތޯއެވެ. އެކަންކުރަންޏާ އެކަންކުރާނީ ދިވެހި ގައުމަށް ޣައްދާރުވެ ބާޣީންގެ ހެދުން އަޅައިގެން ތިބެއެވެ.

އިހަށްދުވަހު މުޅި އައްޑުއަތޮޅުގައި ހުޅުޖަހައިހެދީއެވެ. މިއަދު ދިވެހި ގައުމުގެ ސިޔާދަތަށް ފުރައްސާރަކުރާކަން ދައްކަން އުޅެނީއެވެ. ސުވައިދީވް ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ނުކުތް އައްޑޫގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ކޮބައިތޯއެވެ. އެމީހުންގެ ދަރިންނާއި ކާފަދަރިންވެސް ނެތިވެ މުޅިން ބާޣީ ފިކުރާއި ދިވެހި ގައުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ފުރައްސާރަކުރާ ފިކުރުގެ މީހުންނަށް ވެނިމުނީތޯއެވެ. ދިވެހި ލޭ ހިގާ ދަރިޔަކުވެސް އައްޑުއަތޮޅުގައި ނެތިވެދިޔައީތޯއެވެ.

ސުވައިދީވްގެ ނަންދޭން ތިއުޅޭ މީހުންނަށް ތަންދޮރު ނޭގޭކަމަކީވެސް ކުޑަކަމެއްތޯއެވެ. ސުވައިދީވްކީ އައްޑުއަތޮޅަށް ކިޔާނަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ ދިވެހިޒަމާންވީ ތާރީޚުންފެށިގެން ހުވަދުއަތޮޅަށް ކިޔަމުން އައި ނެމެކެވެ. އެއީ އައްޑޫ މީހުން ފަޚްރުވެރިވާންޖެހޭ އައްޑުއަތޮޅުގެ ނަމެއްނޫނެވެ.

ދިވެހި ގައުމާދެކޮޅަށް އައްޑޫއަތޮޅުގައި އިގިރޭސިން އަޑީގައި ތިބެގެން ހިންގި ބަޣާވާތުގައި ސުވައިދީވްގެ ނަން ގެނެސްފައިވަނީ ހުވަދުއަތޮޅުގެ މީހުން ބައިވެރިކުރަންވެގެންނެވެ. ދިވެހި ދައުލަތުން ވަކިވެގަންނަން އުޅުނުއިރު އައްޑުއަތޮޅުގެ އާބާދީއަކީ އެންމެ 8000 މީހުންނެވެ. އެވަރުގެ އާބާދީއަކީ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނުވާނެތީ އިނގިރޭސި އިސްތިއުމާރީންގެ ސިކުނޑިން ރާވައި އެމީހުންގެ އަވާގައިޖެހިގެން ހުވަދުއަތޮޅު ރުއްސުމަށްޓަކައި ސުވާދީވް ނަންދިނީއެވެ. އައްޑުއަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ތިބި މީހުންނަށް ނޭގޭކަމަށްވަންޏާ އެގޭމީހުންކުރެން އަހައި އޮޅުން ފިލުވަންވީ ނޫންތޯއެވެ. ސުވާދީވަކީ އައްޑުއަތޮޅެއް ނޫނެވެ. ހުވަދުއަތޮޅުގެ ނަން ތިޔަހޮސްޕިޓަލަށްދީގެން އައްޑުއަތޮޅުގެ އަގުވެށްޓުންފިޔަވައި ލިބެނީ ކޯއްޗެއްތޯއެވެ.

އަނެއްކާ ރަންރީދޫ ޓައިއަޅައިގެން ބޮޑާކަންމަތީގައި ބޯހަރުކަންކުރިއަށް ނެރޭއިރު ނާކާމިޔާބުވި ސުވާދީވުގެ ސަރުކާރު ދިވެހި ދައުލަތުން ވަކިވިނަމަ ތިޔަގޮނޑީގައި ތިހެން އިނދެވޭނެކަމަށް ހީވަނީތޯއެވެ. އިގިރޭސިން ފޯޅަވަހީގެ ރައްޔިތުންނަށް ޖެއްސި ހާލު ނުފެނޭތޯއެވެ. ސުވާދީވްގެ ތިޔަ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށްވީނަމަ ތިޔަކައުންސިލް މީހުން މިއަދު ތިބީހީ ކޮންމެވެސް ގައުމެއްގެ ރެފިއުޖީންނަށްވެ ނުވަތަ ޖަންގަލިތެރޭގައި ވިއްސިވިހާލިވެފައެވެ. ބަޣާވާތް ނާކާމިޔާބުވެ ﷲ ދެއްވި ނިއުމަތަށް ޝުކުރުވެރިވުމުގެ ހިތެއްވެސް ހަމަ ނެތްބަޔެކެވެ.

20%

26%

53%

29 ކޮމެންޓް

Mieee zinnmaaa dhaaaru noosverikamei noon. Liyunnntheriyaaa adhivesss seedhaaaa mauloomaathu hoadhunnn muhinnnmu. Baei ge boluga mifadha ilzaamei elhuvumakeee dherakamei.

މާލޭގެ ސަރުކާރާއި ޙަވާލުވާ މީހުންނަށް އައްޑޫ ތަނެއްގައި ލިއެފަ އޮއްވާވެސް ފެންނަނީ ހަމައެކަނި އިންތިޚާބުތަކަށް ކެމްޕެއިން ކުރާއިރު. ހޮވުނީމަ އައްޑޫ މަތިން ހަނދާނެއް ނުހުރޭ. ކޮންމެ ސަރުކާރަކުންވެސް ވަނީ އައްޑޫ ރައްޔިތުންނާމެދު އިހުމާލުވެފަ. ދުވާލު އިރުފެންނަފަދައިން އެނގޭ އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން އައްޑޫގެ ތަރައްޤިއަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެކަން. ދެން ވަކި ސަރުކާރެއް ހަދައިގެން ނަމަވެސް އައްޑޫ ތަރައްޤީކޮށް ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް ނުތެދުވަންވީ ކީއްވެ.

ގަމާރު މީހުން ހުރިހާ ތަނެއްގަވެސް ތިބީ. އެކަމަކު އަހަރެމެން ހިތަދޫ މީހުންނަކީ ވަރަށް ވިސްނޭ މީހުން. އޭގެތެރެއިންވެސް ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ހިތަދޫ އިން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ މެންބަރު އަސްލަމު އާއި މޭޔަރ ސޯބެ ވަރުގެ ގަދަ ބަޔަކު މިދުނިޔެއަކު ނުތިބޭނެ.

ތި އައްޑު އަތޮޅުމީހުންނަކީ އަބަދުވެސް އަމިއްލަވެރިކަމަކަށް ފެންބޮވާގެންފަތިބޭ ބާޣީންގެ ހާއްޔެއް!

ރާއްޖޭގައި އުޅޭ އެންމެ ގަމާރު މީހުން އުޅޭ އަތޮޅަކީ އައްޑޫ.

އައްޑޫގައި ވަކިސަރުކާރެއް ހަދައިގެން ވިޔަސް ރައީސުކަންކުރަން ވިދާޅުވެ ވަކިބަޔަކު އައްޑޫގެ، ހޮވާ މަޤާމުތަކަށް ހޮވަން ފައިސާއާއި ނުފޫޒުގެ ބާރުފޯރުވާ އެފަދަ މަޤާމުތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ ކާކުކަން ލިޔުންތެރިޔާއަށްވެސް އެގޭޅެ. ދެން އައްޑޫގައިވެސް ބޯގަޅި ބޭފުޅުން ހަމަ ގިނައީީ.

ހަޖަމް ނުވީދޯ ތިހާ ރުޅި ތިއާ

ހަޖަމް ނުވީދޯ ތިހާ ރުޅި ތިއާ

ކާބަފައިން މަތީ އިއްތާލަަބަ

ކަލެޔަ ހާދަ އަސަރެއް ކޮއްފިޔޭ ދޯ

Namakun kureveyne kameh neh...addu ge rayyathunnakee dhivehi rajjeyge ehen rahthakuge ravehinnekey ehfadhain dhivehi dhidha dheke nuhanu loabivaabaeh. Male fiyavaa enmme ginain tax dhakka meehun. hospitalah councilin adhi vaki nameh faas nukuranees thiyafhadh article liyumu dheyhavanee addu meehun dheke liyun thiriyaage hithuga kuri hasadha verikan kashavareve....

މިލިޔުން ލިޔެފަ މި އޮތީ އައްޑު އަތޮޅު ނޭގޭ ތަންްދޮރު އޮޅުން ނުފިލާ ގަމާރެއް

ތަމެން ފއކއ ނިކެ. ފޑއ ތަފިންނަށް

ތަގެ ބައްޕާ ހޮސްޕިޓަލަކީ

މިގޮތަށް އައްޑޫ މީހުންނާއި ޖައްސާލައިގެން ލިޔާ މީހުން ހިތަށް އަރާނެ އަހަރަމެން ވަރަށް ދެރަ ވާނެޔޭ. ސުވާދީބު ސަރުކާރު ހަދައިގެން މާލޭގަ އަނިތާވެރި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ތެދުވުނީތީ އަހަރަމެން އެއްވެސް ދެރައެއް ނުވޭ. ޢަހަރަމެން ވަނީ ފަޚުރުވެރި. ޡެދުވަން ޖެހިއްޖެއްޔާ އަދިވެސް ތެދުވާނަން. އެއްޗެއް ވިސްނިއްޖެ ކަމަށް ހީކުރަން.

ލިއުންތެރިޔާ ނިކަން ތަންކޮޅެއް ކުރީ ޒަމާނެއްގެ ވޯރލްޑް މެޕެއް ހޯއްދަވައިގެން ބައްލަވާ "ސުވާދީވް އައިލެންޑްސް" "މަހަލްދީވް އައިލެންޑްސް" އަދި "ލަކްޝަދީވް އައިލެންޑްސް" އަކީ ކޮބައިކަން ފެންނާނެ. ސުވާދީބަކީ ހަމަ އެކަނި ހުވަދޫ އެއް ނޫން އަދި ކިއެއްތަ ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ އަތޮޅު ހިމެނޭ ގޮތުން އީކުއޭޓަރުގެ ދެކުނުން ހުރިއަތޮޅުތަކަށް އެންމެ އިހުއްސުރެން ކިޔަމުން އައި ނަމެއް. އޮޅުވައިލެއްވީތީ އެކަން ސާފުކޮށްލަދިނީ.

ކިޔާލާ ނަމަކުންވެސް ހަތަރެސްފައިގެ ވާގިދޫވާމީހުން ތިބޭ..

ހަމަ އަސަރެއް ކުރާނީ!! ފިއްތާލާ ދެން!!

މިއީ ހާދަ ކަޑުކޮސްނޫހެކޭ... ލިޔުންތެރިޔާ ވަރަށް ނާތަހުޒީބު އަދިއެހާ ހަސަދަވެރި.

އައްޑޫ މީހުނަށް ފެންނަގޮތައް އެއޮތީ ހަސްފަތާލަށް ނަންދީފަ. އަހަރުމެން ނުދަމެއްނުއް ބްރިޖްއަށް ނަން ފާސް ކުރި އިރި ސުވާދިބް ބްރިޖްއޭ ކިއުއްވާކަށް.

ހަބަރު