ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

އަދީބު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވުުމުގެ މައްސަލަ ގައުމީ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ކޮމެޓީއަށް!

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ބޭސްފަރުވާއަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަަލަ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ކޮމެޓީން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އެ ކޮމެޓީން މި މައްސަލަ ބަލަން ފެށީ ގަލޮޅު ދެކުުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއީލް ނަސީމް ހުށައެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މީކާއީލް ހުށައެޅުއްވި މައްސަލަައިގައި އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީޑރ އަފްރާޝީމް އަލީ އާއި ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން މަރާލިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރުވާލިކަމުގެ ތުހުމަތު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އަދި އަދީބު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސް ފިލިޔަ ނުދޭން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ސާފުކުރުމަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރުމަށްވެސް ވަނީ އެ މައްސަލައިގައި އެދިފައެވެ.

އެހެން ކަމުން މިއަދު ސަލާމަތީ ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަބްދުﷲ މުނާޒު ވަނީ ހާޒިރުކޮށްފައެވެ.

ފުލުހުންނާއި ކަރެކްޝަންސްގެ ބޭފުޅުންނާއެކު އަދީބު ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އިންޑިއާ އަށެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު