ސަރުކާރަށް 3 އަހަރު: ދެއްކި ހުވަފެންތަކުގެ ކުލަ ޖައްސާދިނުމަށް ޞާލިހު ސަރުކާރަށް ވަނީީ ނުކުޅެދިފަ

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

2013 ވަނަ އަހަރު ފެށުނު ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް އައީ 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިހާބުން އޭރު އިދިކޮޅުގައި އޮތް ރީނދޫ ފިކުރު (އެމްޑީޕީ) ކުރި ހޯދައިގެންނެވެެ. އޭރު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެމްްޑީޕީ ފެނިގެން ދިޔައީ އޯގާތެރި، ހިތްހެޔޮ، ހިިތްތިރި ސަރުކާރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ހެޔޮވީހާ ކޮންމެ ބަހެއްގެ ފަހަތުގައި އޭރު އޮތީ އެމްޑީޕީއެވެ.

ކެމްފޭން ކުރުމަށް ނިކުމެެވަޑައިގަތް އެމްޑީޕީގެ ވަފްދު ފައި ޖައްސާނުލާ އެއްވެސް ފަސްކޮޅެއް އޭރު ރާއްޖެއަކު ނެތެވެ. ކޮންމެ ރަށަކަށް ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވާ ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު އަމިއްލައަކަށް ތަޖުރިބާކުރަމުން ދިޔައެވެ. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާ ދިންް އެއްޗެއް ކައިގެންް، ދެއްކިހާ ވާހަކައެއް އަޑުއެއްސެވީ ހަމަ ހަގީގަތުގައިވެސް ނުހަނު "ހިތްތިރި"ކަމާއި އެކުއެވެ. އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރުކުރިޔަސް މާލެ ދޫކޮށެއް ނުލައްވައެވެ. އެއްބަޔަކު ތިބީ މާލޭ ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވާށެވެ.

އޭރު ވެރިކަން ކުރެއްވި ރައީސް ޔާމީންގެ ވެެރިކަމުގެ ކޮންމެ ކުނިކޮޅެއް އެބޭޅުން ދިޔައީ ފުރާނައިގެން ރައްޔިތުންގެ ލޯތަކަށް ދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަން ކުރައްވަމުން ގެންދިޔައީ "ޑިކްޓޭޓަރޝިޕެއް"ހެން ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވީ އެބޭފުޅުންނެވެ. ޔާމީން ވެެރިކަމުގާ ރައްޔިތުންނަށް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫތަކަކީ ކުޑަ މިންވަރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައްޔިތުންގެ ކަރުބުޑުން ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ "ފޮނި ރަހަ" ލައްވައިދިނީވެސް މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އަހުމަށް ކުުރި ބިޔަ ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. ހުޅުމާލެއާއި މާލެ ފުން ކަނޑެއް ހުރަސްކޮށް ގުޅާލި "ސިނަމާލެ ބްރިޖް" މަޝްރޫއަށްވެސް ފާޑު ވިދާޅުވީ އެ ބޭފުޅުންނެވެ. އެތައް މޭލެއް ބޭރުންވެސް މާލޭގެ މަލަމަތިން ފެންނަ 25 ފަންގިފިލާގެ ހޮޮސްޕިޓަލަކީ ބޭނުމެއް ނެތް ބޭކާރު ފައިސާތަކެއް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވީ އެބޭފުޅުންނެވެ. ބިޔަ ސަލްމާން މިސްކިތަށްވެސް ފާޑުވިދާޅުވީ ހަމަ އެބޭފުޅުންނެވެ.

ދައްކަވަމުންް ގެންދެެވީ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަތަކެވެ. ވަޒީފާގެ ބިރުވެެރިކަމުގެ ވާހަކައާއި މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހައްގު މިންވަރު ހޯދައިދިނުމުގެ ވާހަކައެވެ. ހިޔާލް ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ފޭރިގަނެެ، ގައުމުގެ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ބޭނުންކޮށްގެން ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާކުރަމުން ގެންދިޔަ ވާހަކަތަކެވެެ. ސިޔާސީ މަގާމުތަކާ ދިމާއަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ބަންޑުންޖަހަމުން ދިޔަ ވާހަކަތަކެވެ. ކޮންކިރިިޓު ތަރައްގީއަކީ ތަރައްގީ ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އައު ގޮތަކަށް ތަރައްގީ ގެންނަ ހުވަފެންވެސް ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ކުރަހާލި "ބޮޑު މަންޒަރު"ތަކުން ދިޔައީ ދައްކަމުންނެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަސްވީ އޭރު އެމްޑީޕީން ހައްދަމުން ދިޔަ ގަހުގައި މޭވާ ގަނެ، މުށުތެެރެއަށް ވެރިކަމުގެ ބާރު ވަތް ދުވަހަށެވެ. އެމްޑީޕީއަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބް ކާމިޔާބު ކުރެވުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ރައްޔިތުން މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ ދިޔައީ އުފާ ފާޅުކުރަމުންނެވެ. ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ވަޒީފާގެ ރައްކާތެރިކަން ލިބޭތީ އެއްބަޔަކު އުފަލުން ނަށަމުން ދިޔައިރު އަނެއްބަޔަކު ތިބީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގަދި ދޭނެކަމަށް ވައުދުވަމުން ދިޔަ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ވަންނަން "ފޮށިތަންމަތި ތައްޔާރުކޮށްގެން"ނެވެ.

އެވަރުން ފުދިވަޑައެއް ނުގަތެވެ. ވެރިކަމަށް އަރާ ތަހުތުގާ ހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން އަނެއްކާވެސް އަނެއް ދަތުރަށް ފެއްޓެވިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބު ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ އޮޑި ފުރި އިރު އަދި ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރި ދަތުރުގައި ހޭކުނު ދޮންްވެލި ނުފިލައެވެ. އަނެއްކާވެސް ވަޑައިގެން ހަމަ ކުރީގެ ވައުދުތައް ތަކުރާރުކުރައްވަމުން ގެންދެވިއެވެ. ދައުލަތުގެ އެންމެ ބޮޑު ބާރަކީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސްކަމަށްވާއިރު، އެ ބާރު ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ "ފައިދަށަށް ތިރިވެ" އާދޭސްކުރަމުުން ދިޔައެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އިންތިހާބުގައިވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ "ސުޕަ މެޖޯރިޓީ" އެމްޑީޕީއަށް ދިނީ ރަން ތަބަކެއްގައެވެ.

އެމްޑީޕީއަކީ ހަގީގަތުގައިވެސް ވައުދުވުމަށް ކުޅަދާނަ ޕާޓީއެކެވެ. ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތް އިރު ސަރުކާރަށް އެއް ދުވަހުން ފެށިގެން، 100 ދުވަހަށް އެތައް ވައުދުތަކެއް ފުއްްދާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައި އޮތެވެ. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހަށް އެކަނިވެސް 161 ކަމެއް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވައުދުވެވަޑައިގެންފައި އޮތެވެެ. ނަމަވެސް ވެފައި ހުރި ވައުދުތައް ނުފުއްދުމުން ދެން ސަރުކާރުން ބަހަނާއެއްގެ ގޮތުގާ ދެއްކީ ކުރީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަންކަމަށް އެއްބާރުލުން ނުދެއްވުމެވެ. ވައުދު ނުފުއްދުމުގެ ލަދުން ސަލާމަތްވުނަށް 100 ދުވަސް ފުރޭ މުއްދަތުވެސް ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ބަދަލުވިއެވެ. އެންމެ ފަހުން ދުވަސްތައް ގުނަންވެސް ޖެހުނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ކަނޑާފައެވެ.

100 ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިންވެސް ބައެއް ކަންކަން ނުކޮށްދެވި ހުރި ވާހަކަ ދުވަސްކޮޅަކު ދެއްކުމަށް ފަހު އެ އަޑުތައްވެސް މަޑުމަޑުން ކެނޑެން ފެށިއެވެ. ދެން އަނެއްކާވެސް ފެށުނީ އާ "ކުޅިގަނޑެ"ކެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހޮވައިިގެން ރައްޔިތުންްގެ ލޯމައްޗަށް ތިލަކުރެވުނު ކުނިކޮޅުކޮޅު އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުންްވެސް ނަގާ ބޮލަށް އަޅަން ފެށިއެވެ. ވެރިކަމަށް މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނިސް ފެނިގެން ދިޔައީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލުމަށް ނިކުތް ރައްޔިތުން "ހަމަ ޔާމީން ސަރުކާރުގައި ކަންކުރިއޭ ބުނި ގޮތަށް" އަނިޔާކޮށް އަނގަ ބަންދުކުރަން ފެށި މަންޒަރެވެ. ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ހައްގުގެ ނިވަލުގާ ނިކުތް އެތައް ބަޔަކު ގެއަށް ވެއްދީ އެންމެ ގަދައަށް އެހައްގު ހޯދުމަށް ވަކާލާތުކުރި އެމްޑީޕީ ވެރިކަމުންނެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

ހަމަ އެ ދުވަސްވަރު އިދިކޮޅުގެ ދިދައިގައި ހިއްޕަވައިގެން ހުންނެވި ރައީސް ޔާމީންވެސް ހައްޔަރުކުރިއެވެ. ސިޔާސީ ފަރާތްތަައް ހައްޔަރުކުރުމަކީވެސް މި ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ހެއްދެވި ކަމެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެތައް ކޮރަޕްޝަނެއް ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގާ ގާތްގަނޑަކަށް 96،000 ރައްޔިތުންނާއި އެކު ނިކުމެވަޑައިގެން ހުންނެވި އިދިކޮޅުގެ ލީީޑަރު ޔާމީން ހައްޔަރުކުރީ، އެވާހަކަތައްވެސް ހަނދާން ނައްތާލުމަށް ފަހުއެވެ. ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ހައްޔަރުކުރުމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީން ނިިކުތް ރޫހާއި، ދެއްކި ވާޙަކަތަކާއި، ދެއްކި ހުވަފެންތައް ކަފުންކުރީ އެހިސާބުންނެވެ.

ސަރުކާރުން މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހައްގުތައް ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ވީ ވައުދުތައްވެސްް މަޑުމަޑުން ދިޔައީ ހަނދާން ނެތެމުންނެވެ. ހަމަ ކުރީ ސަރުކާރުގައި ކަން އޮތް ގޮތްކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނި ވަޒީފާގެ ބިރުވެރިކަންވެސް މަސައްކަތްތެރިންގެ ހިތުގައި އޮތެވެ. ވަޒީފާގެ މާހައުލުގާ ލިބެެމުން ދިޔަ ގެއްލުންތަކުގެ ވެސް ފޫބައްދައެއް ނުދެވުނެވެ. ފުދުންތެރިކުރުވުމަށް ވީ ވައުދު އޮތީ އޮތް ގޮތަށެވެ. މުސާރަތައްވެސް ބޮޑެއް ނުކޮށްދެވުނެވެ. ރާއްޖޭގެ އިގްްތިސާދުގެ މައި ތަނބު ކަމަށްވާ ފަތުރުވެރި ދާއިރާގައި އެތައް ދިވެހިންނެއް މަސައްކަތް ކުރާއިރު، އެފަރާތްތަކުން "ނައިޓަށް ރަށަށް ފޮނުވުން" އެއީ ސަރުކާރުން ކީ ޖޯކަކަށް ވެ ނިމުނެވެ. މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމަށް ހާއްސަ ކޮމެޓީތަކާ ބޯޑުތަކާ އެކުލަވާލާ، މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާނެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީހްތައް ކަނޑައަޅަމުން އަންނަތާ ދެ އަހަރު ފާއިތުވިއެވެ. ވަޒީފާގެ ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށް ވީ ވައުދުތައް އޮޔާގޮސް އިވެނީ އަބަދުވެސް "ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވި ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި" ހަބަރުތަކެވެ. ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައިި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެވިފައި އޮއްވާ ދެން ފެނިގެން ދިޔައީ މިނިސްޓަރުން މުވައްޒަފުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ އަޑުތަކެވެ.

ކޮރަޕްޝަނަށް ދޭނީ "ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް" ކަމަށް ވިދާޅުވެ ދެއްކެވުނު ވާހަކަ ވެސް ޖޯކަކަށް ވިއެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި ދިވެހިން ތިބީ ފުރާނަ އަތްމައްޗަށް ލައިގެންނެވެ. ހާލަތު އިންތިހާއަށް ގޯސްވެ އެއްބައި ރައްްޔިތުންް ތިބީ ނޭވާލުމަށް ސަލާންޖަހަން ޖެހިދާނެ ފަދަ ނާޒުކު ފައްތަރެއްގައެވެ. ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ކުޑައެއް ބޮޮޑެއް ނެތި އެކި އުމުރުގެ މީހުންް ވަކިވަމުން ދިޔައީ، ހިތަށްް ކުޅަދާނަ މިންވަރަކަށް ނޫނެވެ. އެހާލުގައި ރައްޔިތުން ތިއްބާ ރައޔިތުންގެ ނޭވާހޮޅިންވެސް އިތުބާރު ކުރެވޭ ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރަކު ވައްކަން ކުުރެއްވިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނެވެ. މިކަމުގައި އެތައް ބަޔަކު ހިމެނޭ އިރު މައްސަލަ ބެލުން މިިހާބޮޑަށް ދިގުލައިގެން ދާން ޖެހުނު ސަބަބެއް ނުފެނެއެވެ. ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ "ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް" ތަންފީޒުވަނީ ހަމައެކަނި ރައީސް ޔާމީނާ ހިސާބުން ބާވައެވެ.

7000 އާއިލާއަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށްޓަކާ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން މަޝްރޫއެއް ފެއްޓެވިއެވެ. "ހިޔާ" މަޝްރޫ ފެށީ ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ނަމުގާ ބިޔަ ބިމެއް ހިއްކުމަށް ފަހުއެވެ. އެތަން ތަރައްްގީކުރުމަށް ކުރީ ސަރުކާރުން އަމާޒު ހިފީ އެފަދަ ދެވަނަ ސިޓީއެއް ރާއްޖޭގައި ނޯންނާނެހާ ފުރިހަމަކޮށެވެ. މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމަށް އައުމަށް ފަހު ހިޔާ މަޝްރޫއަށް ހަޖޫ ޖަހަން ފެށިއެވެ. ހިޔާ މަޝްރޫގެ ފްލެޓްްތަކަކީ "ކޮތަރުކޮށިތަކެއް"ކަމުގާ ނަންދިނެވެ. ނަމަވެސް އެ ކޮތަރުކޮށިތައް ހުރި ހިސާބުގައި އެންމެ ކުޑަމިނުންް ބަހުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަކީވެސް މި ސަރުކާރަށް ކުޅަދާނަ ކަމަކަށށް ނުވިއެވެ. ދެން ދައްކަވަވަމުން ގެންދަވަނީ އިތުރު މަޝްޜޫތަކުގެ ވާހަކަތަކެވެ. ސަރުކާރުން ވިސްްނުމެއް ނެތި ކޮށްފައިވާ އެތައް ކަމެއްގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ ދަރަނި އިނތިހާއަށް ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ.

ސަރުކާރުން ގޯސްކޮށް ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގެވެސް އަދިވެސް ބެލަދުވެރި ފަރާތަކަށް ހަދަނީ ކުރީގެ ސަރުކާރެވެ. ތިންް އަހަރު ފާއިތުވެގެން ދިޔަ އިރުވެސް ކުރީ ސަރުކާރުގެ ބަހަނާއަކުންް މިންޖުވާ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. އަމިއްލައަށް ޒިންްމާ ނެގޭވަރަށް ވުރެ ހަގު ސަރުކާރެއްގެ ސިފަ ދައްކަމުންް ދާއިރު، ރައްޔިތުނަށް ދެއްކި ހުވަފެންތަކުގެ ކުލަ ޖައްސާދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ވަނީީ ނުކުޅެދިފައެވެ.

100%0%0%

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް

  1. މިވެރިކަން އަސްލު ހަލާކުކުރާ މީހަކީ އެއުޅޭ ކެނެރީގޭ ބީތާ ، ކެރަފާ ، އަފީފު ، ލަތީފު ، އަދުން ، އަސްލަމް . މިއީ މިސަރުކާރު ފެއިލް ކުރަން އަސްލު އުޅޭ ބަޔަކީ. މިމީހުންގެ ބޭނުމަކީ އެބީތާ ވެރިކަމަށް ގެނައުން.

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.