ދިވެހި ފިލްމް ލީނާ ބޮއިކޮޓް ކުރުމަށް ގިނަބަޔަކު ގޮވާލަނީ

- 6 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

2001ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމްއިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު އެ ޖަމްެއިއްޔާގެ ސެކްރެޓަރީ އަޒްލީނާ ނަފީސްގެ މަރުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ހަދާ ދިވެހި ފިލްމް ލީނާ ބޮއިކޮޓް ކުރުމަށް ގިނަބަޔަކު ގޮވާލަން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

މަޝްހޫރު އެކްޓަރ އަބްދުﷲ މުއާޒު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް އަދި ޑައިރެކްޓްކުރާ މި ފިލްމްގެ ސްކްރީންޕްލޭ ލިޔެފައިވަނީ އަހުމަދު ޒަރީރެވެ.

މި ފިލްމް ބޮއިކޮޓްކުރުމަށް ގިނަބަޔަކު ގޮވާލަމުންދަނީ މި ހާދިސާއަކީ މީހެއްގެ މަރާއި ގުޅިފައިވާ ހާދިސާއަކަށް ވާއިރު، އަޒްލީނާގެ ކުރީގެ ރައްޓެހިންނާއި އާއިލާގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން މި ފިލްމް ހެދުމާއި ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކާފައިވާތީއެވެ.

އެގޮތުން އޮންލައިން ނޫހެެއްކަމުގައިވާ އަވަސްއަށް 2017ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ އާއިލާގެ މެންބަރަކު ދިން އިންޓަރވިއުއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ހާދިސާ އާ ގުޅުވައިގެން އެއްވެސް ފިލްމެއް ހަދަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި މީގެ 16 އަހަރުކުރީގެ އެ ހަނދާންތައް އަލުން އާ ކުރުމަކީ އެމީހުންގެ ހިތަށް ކުޅަދާނަކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

"އެއީ މީގެ 16 އަހަރު ކުރިން ނަމަވެސް އަހަރުމެންނަށް އެއީ އިއްޔެ ވީ ކަމެއް ކަހަލަ، އެންމެ ފުރަތަމަ ފިލްމު ހަދާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށީމަވެސް ބުނިން އާއިލާއިން ގަބޫލެއް ނޫނޭ، އޭރު މުއާވެސް ބުނި އާއިލާ ގަބޫލު ނޫނިއްޔާ ނުހަދާނަމޭ، މަރުގެ އެހެން ކޭސްތައްވެސް އެބަހުރި ނޫންހޭ،"، އެ އާއިލާގެ މެންބަރު ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެމުން މުއާ ބުނެފައިވަނީ މިފިލްމް ހެދުމަށް ހުއްދަ ނަގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން ހުއްދަ ނަގާފައިވާނެކަމަށާއި، ހާދިސާއަކުން އިންސްޕަޔާވެގެން ހަދާ ފިލްމަަކަށް އާއިލާގެ ހުއްދަ ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ އާއިލާއާއި އެކު މިހާރު އަންޑަސްޓޭންޑިންގްއެއް އޮންނާނެކަމަށް މުއާ ބުންޏެވެ.

މި ފިލްމް ޖުލައި މަހު 23 ގައި ކުލަގަދަކޮށް ޕްރީމިއަރކުރުމަށް ވަނީ ހަަމަޖެހިފައެވެ. މިހާރު މި ފިލްމްގެ ޓިކެޓްދަނީ އޮލިމްޕަހުން ވިއްކަމުންނެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

ނުބަލާތި

ހަބަރު