މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގާ މީހަކު ހޯދަންް އާންްމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލަ އަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންް ކުރަމުން އަންނަ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އާންމުންްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުންގެ ވެބްސައިޓްގައި ވީޑިއޯއެއް އާއްމުކޮށް ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހާއަކީ މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރަމުންދާ ތަހުގީގަށް ހޯދަން ބޭނުންވެ، ފުލުހުން މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތުން ކާކުކަން ދެނެގަނެވިފައި ނުވާތީ ނުހޯދިފައިވާ މީހެއް ކަމަށެވެ.

ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަމްބަރު 9790048 އަށް ގުޅުއްވައި އެމައުލޫމާތެއް ހިއްސާކުރެއްވުމަށް ފުލުހުން އެދެއެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ މީހަކު އޭޓީއެމް އަކުން ފައިސާ ނަގާ މަންޒަރެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންކަމުގެ ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އޭނާ ހޯދަން ފުލުހުން ކުރި އިއުލާނުގައި ވިދާޅުވީ މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން މި ފުރުސަތުގައި ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

0%0%100%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.