ADS BY COCA COLA

ރައީސް ނަޝީދުގެ މަޖިލީހުގެ ސުޕަރކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށް އެމްޑީޕީން އެއްބަހެއްނުވި!

- 6 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް މެންބަރުން އައްޔަންކުރުމާއި ވަކިކުރުމަށް ޚާއްސަ ސުޕަރ ކޮމެޓީއެއް ހެދުމަށް މަޖީލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށައެޅުއްވި ޚިޔާލަށް އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ މެންބަރުން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފިއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

މި ކޮމެޓީއާއި މެދު މިއަދު ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގައި ވަނީ ވޯޓަށް އަހާފައެވެ. އެ ވޯޓުގައި ގިނަ މެންބަރުންވަނީ މި ކޮމެޓީ އުފެއްދުމާއި ދެކޮޅަށް ވޯޓު ލާފައެވެ.

އެހެންކަމުން މި ކޮމެޓީ އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ބޭނުންފުޅުވެ ވަޑައިގެންނެވީ މި ޚާއްސަ ކޮމެޓީގައި މަޖިލީހުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޕީޖީ ލީޑަރުންނާއި، ކޮމެޓީތަކުގެ މުގައްރިރުން ހިމެނެއްވުމަށެވެ.

އަދި މި ސުޕަރ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރުކަން ރައީސް ނަޝީދު ކުރައްވަންވެސް އެމަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު