ADS BY VOICE

ބައިވެރިޔާއަށް ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ދޭންވީތަ؟

- 10 months ago 1 - އަމާލް މުހައްމަދު

ލޯބިވެރިންގެ މެދުގައި ތަފާތު މައްސަލަތައް ޖެހި، ދެމީހުން ވަކިވާ ހިސާބަށް ދަނީ އެއަށްވުރެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް ފެނުމުންނެވެ.

ADS BY GOPRIME

ދެ ލޯބިވެރިޔެއްގެ މެދުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުޖެހިއެއް ނުހުންނާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް މައްސަލަތަކަކީ ހައްލު ނުކުރެވޭ މައްސަލަތަކެވެ. އަދި ބައެއް މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި އެކަކު އަނެކަކަށް މާފު ކުރުމުގެ ރީތި އުސޫލުވެސް ގެންގުޅެން ޖެހެއެވެ.

މި ލިޔުމުގައި މި ބަލާލަނީ ލޯބިވެރިޔާއަށް ދެވަނަ ފުރުސަތު ދެވިދާނެ ބައެއް ހާލަތްތަކެވެ.

ލޯބިވެރިޔާއަށް ކުރެވުނީ ކުޑަ ކުށަކަށްވުން:

ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ކުށެއް ކުރެވިދާނެއެވެ. ރިލޭޝަންޝިޕެއްގައި ކުށެއް ކުރެވިއްޖެނަމަ، އެކުށެއްގެ ސަބަބުން ދެމީހުންގެ ގުޅުމަށް އަސަރު ކުރާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ މިސްޓޭކަކީ އެކކަމުގެ ސަބަބުން ދެމީހުންގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ ވަރުގެ މިސްޓޭކެއް ނޫނެވެ. ބައިވެރިޔާއަށް ކުށެއް ކުރެވުމުން، މާފު ނުކޮށް ވަކި ވުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލަންޖެހޭ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ، މިއީ އެކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވި ފުރަތަމަ ފަހަރުތޯއެވެ. ބައިވެރިޔާގެ ފަރާތުން ފެނުނު ކުށް ކުޑަ ކަމަށްވާނަމަ، އަދި އެކަން ތަކުރާރު ނުވާނެކަން ޔަގީންވާނަމަ، އޭނާއަށް މާފު ކުރާށެވެ.

ލޯބިވެރިޔާ އޭނާގެ ކުށް ގަބޫލު ކުރުން:

ކުށެއް ކުރެވުމުން، އެކުށް ގަބޫލު ކުރުމަކީ ގިނަ މީހުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ސިފައއެއް ނޫނެވެ. ތިބާގެ ބައިވެރިޔާ އޭނާގެ ކުށް ގަބޫލު ކޮށްފިނަމަ އެއީ ހެޔޮ ފާލެކެވެ. އޭނާ ތިބާއާ އެކީގައި އުޅެން ބޭނުންވާ ކަމުގެ ހެއްކެކެވެ. އެހެންކަމުން ބައިވެރިޔާ އަކީ ކުށް ތަކުރާރު ނުކުރާ މީހެއް ނަމަ، ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ދިނުން ރަނގަޅެވެ.

އިތުބާރާ ވަފާތެރިކަމާ ގަދަރު ނުގެއްލޭ ފަދަ ކަމެއް ކުރެވުން:

ލޯބިވެރިންގެ މެދުގައި އިތުބާރާއި، ވަފާތެރިކަމާއި، ގަދަރު ގެއްލިއްޖެނަމަ، ދެން އެގުޅުމެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ އެއްވެސް މާނައެއް ނެތެވެ. ތިބާގެ ބައިވެރިޔާ ކުރި ކުށަކީ އެތިން ކަމަށް އަސަރު ނުކުރާ ކުށަކަށްވާނަމަ، ދެވަނަ ފުރުސަތެއް އޭނާއަށް ހައްގެވެ.

ބައިވެރިޔާއަކީ ބުނާ ބަހުގެ އިތުބާރު ހުރި މީހަކަށްވުން:

ކަމެއް ވާއިރަށް ބައިވެރިޔާ ދޫކޮށްލާފައި ދިޔުމުގެ ކުރިން އިހަށް މަޑު ކޮށްލާށެވެ. ތިބާގެ ބައިވެރިޔާ އަކީ ބުނާ ބަހުގެ އިތުބާރު ހިފޭ މީހެއް ނަމަ، އޭނާ ބަދަލުވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމަށް ވަގުތު ދޭށެވެ.

ދެމީހުންވެސް ގުޅިގެން އުޅެން ބޭނުންވުން:

ކޮންމެ މީހަކުވެސް ހަޔާތުގެ ބައވެރިޔާއާ އެކީގައި ރަނގަޅު ދިރިއުޅުމެއް އުޅެން ބޭނުންވާނަމަ، އެމީހަކަށް ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ދޭން ޖެހެއެވެ. އަދި ތިބާގެ ބައިވެރިޔާއާއެކީގައި އުޅެން ތިބާ ބޭނުންވާނަމަ، ކޮންމެހެންވެސް އެ ފުރުސަތު ދޭން ޖެހެއެވެ. ދެމީހުންވެސް އެކުގައި އުޅެން ބޭނުން ވާނަމަ، ބައިވެރިޔާއަށް މާފު ކުރާށެވެ. 

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ބައިވެެރިޔާ ޗީޓްކުރީމަވެސް ދެވަނަ ޗާންސް ދޭންވީ؟ ޢެހެން މީހަކާ އިންނަން ހުރިހާ ކަމެއް ރެޑީކޮށްފަވެސް އައިސް ސޮރީ އޭ ބުނީމަ ޗާންސް ދޭންވީ؟

ހަބަރު